??????? 1 ??? 3 ?? 3

?????: ãäÊÏ*ÇÊ ÚÇáã ÇáÌæÏÉ Úáì you tobe

 1. Top | #1

  ????? ?????
  Jun 2010
  ÇááÞÈ
  ãä ßÈÇÑ ÃÚÖÇÁ ÇáãäÊÏì
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.38
  ????
  ÇáÑíÇÖ - ÇáÓÚæÏíÉ
  ????????
  1,112

  ãäÊÏ*ÇÊ ÚÇáã ÇáÌæÏÉ Úáì you tobe

  *ãßäßã ÇÖÇÝÉ Çì ãÞØÚ ÝÏ*æ *åÊã ÈÚáæã ÇáÌæÏÉ æÇáÈ*ÆÉ æÇáÓáÇãÉ Úáì ÇáÑÇÈØ ÇáÊÇá*
  http://www.youtube.com/user/saeed10828
  ÇáÞäÇÉ ÈÇÓã
  ÞäÇÉ saeed10828

 2. Top | #2

  ????? ?????
  Oct 2010
  ÇááÞÈ
  ãÔÑÝ ÚÇã ãäÊÏíÇÊ ÇáÓáÇãÉ æÇáÕÍÉ ÇáãåäíÉ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.26
  ????
  ãÕÑ ÇáÇÓßäÏÑíÉ
  ????????
  717
  ãÈÑæß ÇáÞäÇÉ ÇÓÊÇÐ ÓÚ*Ï
  ÚÞÈÇá ÇáÝ*Ó Èæß

 3. Top | #3

  ????? ?????
  Nov 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????
  ãÕÑ
  ????????
  2
  ÇáÝ ãÈÑæß æÇá* ÇáÇãÇã ÏæãÇ

????? ???????

 • ?? ?????? ????? ?????? ????
 • ?? ?????? ???? ??? ??????
 • ?? ?????? ????? ????
 • ?? ?????? ????? ???????
 •  
ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ Úä ØÑíÞ ÇáæÓÇÆá ÇáãßÊæÈÉ ÈÇáÇÓÝá
Email : info@alamelgawda.com
Email : info@altaknyia.com
Mobile : 002-01060760702
Mobile : 002-01020346433
ÌãíÚ ãÇ íäÔÑ Ýì ÇáãäÊÏì áÇ íÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃì ÇáÞÇÆãíä Úáíå æÇäãÇ íÚÈÑ Úä æÌåÉ äÙÑ ßÇÊÈå ÝÞØ