ÇáÏßÊæÑ / *æÓÝ ÇáØ*È

ÞæÇÚÏ ÇáÇãä ÇáÕäÇÚì Úáì ÇáÓÝä

• *ÌÈ Çä ÊÇÊì ÇáÓáÇãÉ Ýì ÇáãÞÇã ÇáÇæá.


• ÇáÍÝÇÙ Úáì ÞæÇÚÏ ÇáÓáÇãÉ ÇáÔÎÕ*É æ ÓáÇãÉ ÇáÂÎÑ*ä.


• ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáäÙÇÝÉ ÇáÔÎÕ*É æ äÙÇÝÉ ÇáãßÇä.


• ÇáÊæÇÒä È*ä ÝÊÑÇÊ ÇáÚãá æ ÝÊÑÇÊ ÇáÑÇÍÉ.

• ÇÊÎÇÐ ÇáÊÏÇÈ*Ñ ÇáÎÇÕÉ ÈãäÚ ÇäÊÔÇÑ ÇáÚÏæì.

ÞæÇÚÏ ÇáÇãä ÇáÕäÇÚì Úáì ÇáÓÝä

• ÚáÇÌ ÇáÍæÇÏË æ ÇáÌÑæÍ ÈÇáäÙÇÝÉ ÇáÝæÑ*É.• ÊÌäÈ ÇáÊÚÑÖ áÝÊÑÉ Øæ*áÉ ááÒ*æÊ ÇáãÚÏä*É.• ÇÑÊÏÇÁ ÇáãáÇÈÓ ÇáãäÇÓÈÉ ( ÇáÎÇÕÉ ) Ýì ÇáÚãá.• ÚÏã áãÓ ÇáÝÆÑÇä ÓæÇÁ ßÇäÊ Í*É Çæ ã*ÊÉ.• ÇÊÎÇÐ ÇáÇÍÊ*ÇØÇÊ ÇáÇÒãÉ ÚäÏ ÇáÚãá Ýì ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÚÇá*É.• ÇÑÊÏÇÁ ÇÌåÒÉ ãÇäÚÉ áÇÓÊäÔÇÞ ÇáÇÊÑÈÉ æ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÖÇÑÉ.

ÇáÇÌåÒÉ ÇáæÇÞ*É ÇáãÊæÝÑÉ Úáì ãÊä ÇáÓÝä

ÍãÇ*É ÇáÑÂÓ.

ÎæÐÉ ÇáÂãÇä

ÊæÝÑ ÍãÇ*É ÖÏ ÇáÎØÑ ÇáäÇÊÌ Úä ÓÞæØ ÇÔ*ÇÁ Úáì ÇáÑÂÓ.

ÊæÝÑ ÍãÇ*É ãä ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÛ*Ñ ÚÇÏ*É.

ÊæÝÑ ÍãÇ*É ÖÏ ÇáÓÞæØ Úáì ÌÇäÈ ÇáÑÇÓ ..... ÇáÎ.

ÊæÝÑ ÍãÇ*É ãä ÇáÇÍÊßÇß æ ÇáÕÏãÉÎæÐÉ ÇáÂãÇä

ãæÇÕÝÇÊåÇ:

• *ÌÈ Çä Êßæä ãä ÞØÚÉ æÇÍÏÉ ÈÏæä áÍÇãÇÊ.

• *ÔÊÑØ æÌæÏ ÇÑÈØÉ ÇÊËÈ*ÊåÇ Úáì ÇáÑÂÓ ÈÍ*Ë ÊÓÇÚÏ ÇáÔÑÇÆØ ÈÏÇÎáåÇ Úáì ÇãÊÕÇÕ ÞæÉ ÇáÕÏãÉ.

• *ÓãÍ ÊÕã*ãåÇ ÈÝÑÇÛ ãÞÏÇÑÉ 25 ãã È*ä ÇáÛØÇÁ æ ÇáÌãÌãÉ.

• *ÌÈ ÖÈØ ÇÑÈØÉ ÇáãæÇÁãÉ ÞÈá áÈÓ ÇáÎæÐÉ.

ÎæÐÉ ÇáÕÏãÉ

• ÊæÝÑ ÍãÇ*É ãä ÇáÎÏÔ Çæ ÇáÌÑÍ Çæ ÇáßÔØ• ÊÓÊÎÏã ÚäÏ ÇáÚãá Ýì ãßÇä Ö*Þ ãËá ÇáÚãá Ýì Í*Ò ÚãæÏ ãÑÝÞ ÇáãÇß*äÉ ÇáÑÆ*Ó*É.• áÇÊæÝÑ ÍãÇ*É ãËá ÎæÐÉ ÇáÇãÇä æ áßä ÊÓÊÎÏã ááÍãÇ*É ãä ÇáÕÏãÇÊ Û*Ñ ÇáÎØ*ÑÉ ÚäÏ ÇáÚãá Ýì ÇãÇßä Ö*ÞÉ.

ÔÈßÉ ÇáÔÚÑ

• áÍãÇ*É ÇáÚÇãá ãä ÇÔÊÈÇß ÔÚÑÉ Ýì ãÚÏÉ ÚÇãáÉ .• *ÌÈ ÇÑÊÏÇÁ ÔÈßÉ ÇáÔÚÑ Ýì ÍÇáÉ ÇáÔÚÑ ÇáØæ*á ØÇáãÇ ßÇä åäÇß ÎØÑ.

ÍãÇ*É ÇáÓãÚ

ÓÏÇÏÉ ÇáÇÐä (ÇáÈáÇÓÊ*ß – ÇáßÇæÊÔ ):

ÞÏÑÊåÇ ãÍÏæÏÉ Úáì ÊÞá*á ÇáÖæÖÇÁ ( ÈãÚäì Çä ãÓÊæì ÇáÍãÇ*É ãäÎÝÖ )

ÇáÛØÇÁ ÇáßÇÊã ááÕæÊ:

ÞÏÑÊåÇ ÚÇá*É Ýì ÊÞá*á ÇáÖæÖÇÁ

( ÈãÚäì ÍãÇ*É ÇÝÖá )

ÍãÇ*É ÇáæÌå æ ÇáÚ*ä

*ÑÇÚì ÚäÏ ÇÎÊ*ÇÑ æÇÞì ÇáÚ*ä æ ÇáæÇÞì ÇáãÔÊÑß ááæÌå æ ÇáÚ*ä ãÇ åì ãÞÏÇÑ ÇáÍãÇ*É ÇáãØáæÈÉ.

ÇáÇÓÈÇÈ ÇáÑÆ*Ó*É áÇÐì ÇáÚ*ä åì.

1- ÇáÇÔÚÉ ÊÍÊ ÇáÍãÑÇÁ ÚäÏ ÇááÍÇã ÈÇáÛÇÒ.

2- ÇáÇÔÚÉ ÝæÞ ÇáÈäÝÓÌ*É ÚäÏ ÇááÍÇã ÈÇáßåÑÈÇÁ.

3- ÇáÊÚÑÖ ááß*ãÇæ*ÇÊ.

4- ÇáÊÚÑÖ áÐÑÇÊ æÇÌÓÇã ÛÑ*ÈÉ

ÍãÇ*É Çá*Ï æÇáÞÏã

ÍÐÇÁ ÇáÇãÇä.

ÍãÇ*É ÇáÇÔÎÇÕ ãä ÇÎØÇÑ ÇáÌÑæÍ Çæ ÇáÕÏãÇÊ Çæ ÇÎÊÑÇÞ ÌÓã ÍÇÏ Çáì ÇáÞÏã æ ßÐáß ááÍãÇ*É ãä ÇáÇäÒáÇÞ.

ÇáÞÝÇÒÇÊ.

*äÈÛì ÇÑÊÏÇÁ ÇáÞÝÇÒ ÇáãäÇÓÈ ØÈÞÇ ááÎØÑ Çáããßä ãæÇÌåÊÉ æ äæÚ ÇáÚãá.

ÇáÞÝÇÒÇÊ ÇáÌáÏ*É / ÇáãØÇØ*É / ÇáÞãÇÔÎØÑ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÞÝÇÒÇÊ æ åì ãÈááÉ áÇäåÇ ÞÏ ÊäÒáÞ ãä ÇáÇ*Ïì ÎÇÕÉ ÚäÏ ÕÚæÏ ÇáÓáÇáã æ ÚäÏ ÇáÇÓÊÚãÇá Ýì ÇáÇãæÑ ÇáÚÏ*ÏÉ.

ÇáÍãÇ*É ãä ÇáÓÞæØ

SAFETY HARNESS æ ÍÒÇã ÇáÂãÇä ÚäÏ ÇáÚãá Ýì ÇáÇãÇßä ÇáÚÇá*É

ÍãÇ*É ÇáÌåÇÒ ÇáÊäÝÓì

ßãÇãÉ ÊäÞ*É ÇáåæÇÁ ÈÝáÊÑ.

ßãÇãÉ ÊäÞ*É ÇáåæÇÁ.

ÌåÇÒ ÊäÝÓ *ãÏ ÇáÔÎÕ ÈÇáåæÇÁ Çæ ÇáÇßÓÌ*ä.

åÇã ÚäÏ ÇÓÊÎÏÇã ÌåÇÒ ÇáÊäÝÓ *ÌÈ Çä *ßæä ãËÈÊ ÈØÑ*ÞÉ ÕÍ*ÍÉ á*ãäÚ ÊÓÑÈ ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÓÇãÉ.

ÇááÍ*É æ ÇáÔÇÑÈ ÞÏ Êßæä ÚÇÆÞ ÚäÏ áÈÓ ÌåÇÒ ÇáÊäÝÓ.

ÅÍÊ*ÇØÇÊ ÇáÚãá Úáì ÇáÕæÇÑì æ ÃÌäÇÈ ÇáÓÝ*äÉ

ÞÈá ÇáÈÏÁ Ýì ÇáÚãá Úáì ÇáÕæÇÑì æ ÇáÇÌäÇÈ

• ÇáÊÇßÏ ãä ÝÕá ãÕÏÑ ÇáØÇÞÉ Úä ÇáÑÇÏÇÑ / ÇáÕÝÇÑÉ / åæÇÆì ÇáÇÑÓÇá æ æÖÚ ÊÍÐ*Ñ ãßÊæÈ Úáì åÐÉ ÇáÃÌåÒÉ ÈãäÚ ÇáÊÔÛ*á.• ÇÈáÇÛ ÇáÖÇÈØ ÇáãÓÆæá ÞÈá ÇáÕÚæÏ æ ÇáÇÈáÇÛ Úä ÇáãæÚÏ ÇáÊÞÑ*Èì ááäÒæá.• *ãäÚ ÕÚæÏ Ãì ÝÑÏ ÓäÉ ÃÞá ãä 18 ÚÇãÇ ÊãÇãÇð¡ æ *ãäÚ ÕÚæÏ Ãì ÝÑÏ Ðæ ÎÈÑÉ ÃÞá ãä 12 ÔåÑ ÈÏæä ÅÔÑÇÝ ÔÎÕ ãÊãÑÓ.• *ãäÚ ÕÚæÏ Ãì ÝÑÏ ãÕÇÈ ÈÇáÎæÝ ãä ÇáÃãÇßä ÇáãÑÊÝÚÉ.

ÇáÚãá Úáì ÇáÕæÇÑì æ ÇáÇÌäÇÈ

• *ÌÈ Çä *ÑÊÏì ÍÒÇã ÇáÂãÇä ãÚ ÍÈá ÇáÂãÇä ÚäÏ ÇáÕÚæÏ Åáì ÅÑÊÝÇÚ ÃßÈÑ ãä 2 ãÊÑ¡ ßãÇ *ÌÈ ÊÌå*Ò ÔÈßÉ Ýì ÇáãßÇä ÇáÐì *Êã Ý*É ÇáÚãá.• ÚäÏ ÇáÚãá Ýì ãäØÞÉ ÇáãÏÎäÉ¡ *ÌÈ ÅÎØÇÑ ÛÑÝÉ ÇáãÇß*äÇÊ æ ãÍÇæáÉ ÊÞá*á ÅÎÑÇÌ ÇáÚÇÏã ÈÞÏÑ ÇáÅãßÇä.• ÚäÏ ÇáÚãá Úáì ÇÌäÇÈ ÇáÓÝ*äÉ ÇáÎÇÑÌ*É *ÌÈ ÇÑÊÏÇÁ ÓÊÑÉ ÇáäÌÇÉ ãÚ ÊÌå*Ò ØæÞ äÌÇÉ Ýì ÇáãÇÁ ãÑÈæØ ÈÍÈá ÈØæá ßÇÝ æ Ðáß áÓÑÚÉ ÇÓÊÎÏÇãÉ ÚäÏ ÇáÍÇÌÉ.• áÇ *ÌæÒ æÖÚ ÇáãÚÏÇÊ Ýì ãßÇä *Óåá æÞæÚåÇ æ *ÌÈ ÊÌäÈ æÖÚåÇ Ýì ÇáÌ*æÈ æ *ÝÖá ÇÓÊÎÏÇã ÇáÍÒÇã ÇáÎÇÕ ááãÚÏÇÊ.

ÇáÚãá Úáì ÇáÕæÇÑì æ ÇáÇÌäÇÈ• ÊÌäÈ ÇáÚãá Úáì ÃÌäÇÈ ÇáÓÝ*äÉ ÃËäÇÁ ÇáÅÈÍÇÑ ãÇ ÚÏÇ Ýì ÍÇáÉ ÇáÅÕáÇÍÇÊ ÇáØÇÑÆÉ æ ÊÍÊ ÇáÅÔÑÇÝ ÇáãÈÇÔÑ áÖÇÈØ ãÓÆæá.• ÊÌäÈ ÇÓÊÎÏÇã ÇáãÚÏÇÊ ÇÐÇ ßÇä ÈåÇ ÔÍã áÐÇ *ÌÈ ÊäÙ*ÝåÇ ÞÈá ÇáÇÓÊÚãÇá ßÐáß ÇáÞÝÇÒ ÇáÐì ÈÉ ÔÍã .• ÇáÍÒÑ ÚäÏ ÇÓÊÚãÇá ÇáãÚÏÇÊ ÚäÏãÇ Êßæä Çá*Ï ÈÇÑÏÉ.• áÇ ÊÓÊÚãá ÚÇÆãÇÊ ÇáäÌÇÉ Ýì ÇáÚãá Úáì ÃÌäÇÈ ÇáÓÝ*äÉ.

ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ

• *ãßä ÇÎÊ*ÇÑ ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ ãä Çì ÞÓã Úáì ÇáÓÝ*äÉ ÈÔÑØ Çä *ßæä áÏ*É ÞÏÑ ßÈ*Ñ ãä ÇáÎÈÑÉ Ýì ÇáÚãá Úáì ÙåÑ ÇáÓÝ*äÉÇáÑÈÇä ÇáãÓÆæá ÇáÇæá Úä ÇáÓáÇãÉ Ýì ÇáÓÝ*äÉ(ØÇÞã æ ÑßÇÈ) æÊÍÞ*Þ ãÓÊæ*ÇÊ ãÑÊÝÚÉ ãä ÇáÓáÇãÉ æ ÇÎÊ*ÇÑ ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ æ áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ

ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ

ÊãÊÏ ãÓÆæá*ÇÊ ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ Çáì Ìã*Ú ÇáÇÞÓÇã ÈÇáÓÝ*äÉ:

• ÇáÊÚÇæä æ ÇáÊÔÇæÑ ãÚ ßá ÑÄÓÇÁ ÇáÇÞÓÇã ãÚ áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ .• ÊÑÈ*É ÇáÇÍÓÇÓ ÈÇåã*É ÇáÓáÇãÉ.• ÊæÝ*Ñ ÞäæÇÊ ááÇÊÕÇá È*ä ÇáÇÝÑÇÏ æ ÇáÇÏÇÑÉ æ ÊÞÏ*ã ÇáãÞÊÑÍÇÊ .• ÊäÙ*ã æÊæÒ*Ú ÇáßÊ*ÈÇÊ æÇáÇæÑÇÞ ææÓÇÆá ÇáäÕÍ• ÇÈáÇÛ ÊÚá*ãÇÊ ÇáÓáÇãÉ• ÇáÇÔÑÇÝ Úáì ÚÑÖ ÇáãáÕÞÇÊ æ ÇááæÍÇÊ

ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ

• ÇÌÑÇÁÇÊ ÇáÊÝÊ*Ô áÇßÊÔÇÝ ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÛ*Ñ ÂãäÉ (ÇÎØÇÑ ÇáÍÑ*Þ – ÊÑÇßã ÇáÞãÇãÉ - ÇáÝÊÍÇÊ ÇáãÊÑæßÉ ÈÏæä ÍÑÇÓÉ – ÇáÇÖÇÁÉ ÇáÖÚ*ÝÉ –ÇáÇãÇßä ÇáãäÒáÞÉ ) .• ÇáÇÔÑÇÝ Úáì ÊÏÑ*È ÇáØÇÞã• ßÊÇÈÉ ÇáÊÞÇÑ*Ñ• ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈÏÝÊÑ ÊÓÌ*á ÇáÍæÇÏË• ÊÞÇÑ*Ñ ÇáÇÕÇÈÇÊ

áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ

• ÚäÏ ÊÔß*á áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ Úáì ÇáÓÝ*äÉ *ÌÈ Çä ÊãËá Ìã*Ú ÇáÇÞÓÇã ÈØÑ*ÞÉ ãäÇÓÈÉ æ *ÑÃÓ ÇááÌäÉ ÇáÑÈÇä Çæ ãä *ãËáå æ*ÌÈ Çä *ßæä ÖÇÈØ ÇáÓáÇãÉ ÚÖæÇ ÈÇááÌäÉ.• ÈÇáäÓÈÉ áÓÝä ÇáÑßÇÈ æ äÙÑÇ áßËÑÉ ÚÏÏ ÇÝÑÇÏ ÞÓã ÇáÕÇáæä ÊÔßá áÌäÉ ÝÑÚ*É ááÓáÇãÉ *ÑÃÓåÇ ÇÍÏ ÇÝÑÇÏ ÇáÞÓã (ÇáÖÇÈØ ÇáÇÏÇÑì).• Ýì ÇáÚÈÇÑÇÊ ÞÕ*ÑÉ ÇáÑÍÇáÇÊ Í*Ë ÊÛ**Ñ ÇáÇÝÑÇÏ *Êã ÈÕæÑÉ ßÈ*ÑÉ *ãßä ÅÖÇÝÉ ÈÚÖ ÇáæÓÇÆá áÖãÇä ÇáÊãË*á ÇáÕÍ*Í á*ÊãÔì ãÚ äÙÇã ÊÛ**Ñ ÇáÇÝÑÇÏ.• *ÌÈ Çä ÊÌÊãÚ áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ Úáì ÝÊÑÇÊ ãäÇÓÈÉ áãÊÇÈÚÉ ÇÍæÇá ÇáÓáÇãÉ (ãä 4 Åáì 6 ÇÓÇÈ*Ú )

áÌäÉ ÇáÓáÇãÉ• *ÌÈ ÇáÇÚáÇä Úä ÇáÇÌÊãÇÚ ÞÈá ÇáÇäÚÞÇÏ ãÚ ÊæÖ*Í ÌÏæá ÇáÇÚãÇá ÇáÊì Ó*Êã ãäÇÞÔÊåÇ ãÚ ÊÔÌ*Ú ÃÚÖÇÁ ÇááÌäÉ Úáì ÇÞÊÑÇÍ ÈäæÏ ÇáãäÇÞÔÉ .• *ÊÍÊã ÊÓÌ*á ãÍÖÑ ÇáÇÚãÇá æ ÇáÊæÕ*ÇÊ ÇáÊì Êã ÇáÊæÕá Åá*åÇ ãÚ ÊæÝ*Ñ äÓÎÉ áßá ÚÖæ Ýì ÇááÌäÉ.

• *äÈÛì ÅÈáÇÛ ÇÝÑÇÏ ÇáÓÝ*äÉ ÈÇáßÇãá ÈÇáãæÖæÚÇÊ ÇáåÇãÉ ÇáÊì Êã ãäÇÞÔÊåÇ ÈãÚÑÝÉ ÇááÌäÉ

ÇáÃãÇßä ÇáãÛáÞÉ

• ãÇ åæ ÇáãßÇä ÇáãÛáÞ ¿

• ÃãËáÉ: ÊäßÇÊ ÇáæÞæÏ – ÊäßÇÊ ÇáÕÇÈæÑÉ æÇáãÇÁ ÇáÚÐÈ – ÇáßæÝÑÏÇã – ÇáãÎÇÒä ÇáãÛáÞÉ áÝÊÑÉ Øæ*áÉ – ÚäÇÈÑ ÇáÔÍäÉ ÇáãÍÊæ*É Úáì ÈÖÇÆÚ ÊÈË ãæÇÏ ÓÇãÉ Ãæ áåÇ ÎÇÕ*É ÅÓÊåáÇß ÚÇáì ááÃßÓÌ*äÇáãßÇä ÇáÐì áÇ *Êã ÊÌÏ*Ï ÇáåæÇÁ Èå ÈÕÝÉ ãÓÊãÑÉ

ÅÍÊ*ÇØÇÊ ÏÎæá ÇáÃãÇßä ÇáãÛáÞÉ

• ÅÎØÇÑ ÇáÖÇÈØ ÇáãÓÆæá æ ÇáÍÕæá Úáì ãæÇÝÞÊÉ.

• ÇáÊåæ*É ÇáãÓÈÞÉ æ ÅÎáÇÆÉ ãä ÇáÛÇÒÇÊ ÇáÓÇãÉ æ ÇáÎÇäÞÉ.

• ÅÎÊÈÇÑ ÇáÛÇÒÇÊ.

• ÚÒá ãÕÇÏÑ ÇáØÇÞÉ æ ÇáÇäÇÈ*È ÇáãÊÕáÉ.

• ÇáÅÖÇÁÉ ÇáãäÇÓÈÉ æ ÊæÝ*Ñ ãÏÎá Âãä.

• ÊÍÖ*Ñ ãÚÏÇÊ ÅäÞÇÐ Úáì ãÏÎá ÇáãßÇä ÇáãÛáÞ.

• ÊäÙ*ã ÇáÅÊÕÇáÇÊ.

• ÔÎÕ ãÓÆæá Úáì ãÏÎá ÇáãßÇä ÇáãÛáÞ.

• ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáÊåæ*É ÃËäÇÁ ÝÊÑÇÊ ÇáÚãá æ ÇáÑÇÍÉ.