???? 2 ?? 2 ???????? 12
??????? 11 ??? 12 ?? 12

?????: ß*Ý*É ÇáÍÕæá Úáì ÔåÇÏÉ ÇáÂ*Òæ "" ãäåÌ*É ÊØÈ*Þ*É "

 1. Top | #11

  ????? ?????
  Jan 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  6
  åÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ*á
  ãÌåæÏ ÑÇÆÚ...ÇÔßÑß

 2. Top | #12

  ????? ?????
  May 2015
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  2
  ãÔßæÑ Úáì Ðáß ÇáãÌåæÏ ÇáÑÇÆÚ

???? 2 ?? 2 ???????? 12

????? ???????

 • ?? ?????? ????? ?????? ????
 • ?? ?????? ???? ??? ??????
 • ?? ?????? ????? ????
 • ?? ?????? ????? ???????
 •  
ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ Úä ØÑíÞ ÇáæÓÇÆá ÇáãßÊæÈÉ ÈÇáÇÓÝá
Email : info@alamelgawda.com
Email : info@altaknyia.com
Mobile : 002-01060760702
Mobile : 002-01020346433
ÌãíÚ ãÇ íäÔÑ Ýì ÇáãäÊÏì áÇ íÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃì ÇáÞÇÆãíä Úáíå æÇäãÇ íÚÈÑ Úä æÌåÉ äÙÑ ßÇÊÈå ÝÞØ