??????? 1 ??? 6 ?? 6

?????: Iso 19011 : 2011 ÇáãæÇÕÝÉ ÇáÌÏ*ÏÉ ááÊÏÞ*Þ ÅÕÏÇÑ 2011

 1. Top | #1

  ????? ?????
  May 2010
  ÇááÞÈ
  ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.21
  ????
  ãÕÑ
  ????????
  631

  Icon45 Iso 19011 : 2011 ÇáãæÇÕÝÉ ÇáÌÏ*ÏÉ ááÊÏÞ*Þ ÅÕÏÇÑ 2011

  ÕÏÑÊ ÇááÊÚÏ*á ÇáÃæá æÇáÅÕÏÇÑ ÇáËÇäì áãæÇÕÝÉ ÇáÊÏÞ*Þ iso 19011 :2011
  æãÑÝÞ ãáÝ*ä *æÖÍÇä ÇáÝÑæÞ È*ä ÇáÅÕÏÇÑ ÇáÃæá æÇáËÇäì
  åÇã ÌÏÇ áßá ãä *Úãáæä ÈÇáÊÏÞ*Þ Ãæ ÇáãÑÇÌÚÉ ÇáÏÇÎá*É
  ??????? ?????? ??????? ??????

 2. Top | #2

  ????? ?????
  Mar 2012
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  11
  ÑÈäÇ *ÈÇÑß áß æ*ÏÎáß ÇáÌäÉ

 3. Top | #3

  ????? ?????
  May 2013
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????
  ÓæÑíÉ
  ????????
  1
  ÇÎ* åá áÏ*ß ãÚáæãÇÊ Úä ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÊÏÞ*Þ æÇáÊÏÞ*Þ ÇáÏÇÎá* æÚä 19011 ÊÇÑ*ÎåÇ æÊØæÑåÇ

 4. Top | #4

  ????? ?????
  Jan 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  5
  thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 5. Top | #5

  ????? ?????
  Mar 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  1

  thankssssssssssssssss

  ????? ???????? ??????? ???? ?????? ÚáÇÁ ãØÑ ?????? ???????
  ÇÎ* åá áÏ*ß ãÚáæãÇÊ Úä ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÊÏÞ*Þ æÇáÊÏÞ*Þ ÇáÏÇÎá* æÚä 19011 ÊÇÑ*ÎåÇ æÊØæÑåÇ
  thankssssssssssssssssssssssssssssssss

 6. Top | #6

  ????? ?????
  Feb 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.06
  ????????
  8
  ÑÈäÇ *ÈÇÑß áßã ãÌåæÏßã åÐÇ

????? ???????

 • ?? ?????? ????? ?????? ????
 • ?? ?????? ???? ??? ??????
 • ?? ?????? ????? ????
 • ?? ?????? ????? ???????
 •  
ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ Úä ØÑíÞ ÇáæÓÇÆá ÇáãßÊæÈÉ ÈÇáÇÓÝá
Email : info@alamelgawda.com
Email : info@altaknyia.com
Mobile : 002-01060760702
Mobile : 002-01020346433
ÌãíÚ ãÇ íäÔÑ Ýì ÇáãäÊÏì áÇ íÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃì ÇáÞÇÆãíä Úáíå æÇäãÇ íÚÈÑ Úä æÌåÉ äÙÑ ßÇÊÈå ÝÞØ