??????? 1 ??? 6 ?? 6

?????: ÇáãæÇÕÝÉ iso 19011 - 2002 ÚÑÈì - ÅäÌá*Òì ÑÇÆÚÉ ÈÌÏ

 1. Top | #1

  ????? ?????
  May 2010
  ÇááÞÈ
  ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.21
  ????
  ãÕÑ
  ????????
  631

  ÇáãæÇÕÝÉ iso 19011 - 2002 ÚÑÈì - ÅäÌá*Òì ÑÇÆÚÉ ÈÌÏ

  ãÑÝÞ áßã ÃÎæÇäì ÇÚÖÇÁ æÒæÇÑ ãäÊÏ*ÇÊ ÚÇáã ÇáÌæÏÉ
  ÇáãæÇÕÝÉ iso 19011 - 2002 ÚÑÈì - ÅäÌá*Òì ÑÇÆÚÉ ÈÌÏ
  æãÝ*ÏÉ áßá ãä *Úãá ÈãÌÇá ÇáÊÏÞ*Þ ÇáÏÇÎáì

 2. Top | #2

  ????? ?????
  Jan 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  5
  thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

 3. Top | #3

  ????? ?????
  May 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  1
  ÈÓ ããßä ÇÚÑÝ æ*ä ãÑÝÞÉ ÇäÇ ÈÍÇÌÉ ãÇÓÉ Çá*åÇ æÇÐÇ ãÊæÝÑ Ç*Òæ 19011 /2008 ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈ*É ÈÊßæä ÝÖáÊ ÚÑÇÓ*

 4. Top | #4

  ????? ?????
  Nov 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  1
  thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 5. Top | #5

  ????? ?????
  Dec 2014
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  1
  ÈÓ ããßä ÇÚÑÝ Ý*ä ÇáãÑÝÞÇÊ¿¿

 6. Top | #6

  ????? ?????
  Mar 2011
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.00
  ????????
  1
  ÌÒÇßã Çááå Î*ÑÇ

????? ???????

 • ?? ?????? ????? ?????? ????
 • ?? ?????? ???? ??? ??????
 • ?? ?????? ????? ????
 • ?? ?????? ????? ???????
 •  
ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ Úä ØÑíÞ ÇáæÓÇÆá ÇáãßÊæÈÉ ÈÇáÇÓÝá
Email : info@alamelgawda.com
Email : info@altaknyia.com
Mobile : 002-01060760702
Mobile : 002-01020346433
ÌãíÚ ãÇ íäÔÑ Ýì ÇáãäÊÏì áÇ íÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃì ÇáÞÇÆãíä Úáíå æÇäãÇ íÚÈÑ Úä æÌåÉ äÙÑ ßÇÊÈå ÝÞØ