??????? 1 ??? 7 ?? 7

?????: ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ

 1. Top | #1

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13

  ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã ÈÏæä ÊßÓ*Ñ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã ÇáÇãÌÇÏ ÊÚÊÈÑ ÇÞæ* æ ÇÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã ÈÇáÇÍÓÇÁ ÈÇáÌÈ*á Çä ÔÑßÊäÇ ÊÊÝæÞ Úá* ßÇÝÉ ÇáÔÑßÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Ý* ãÏ*äÉ ÇáÏãÇã ÈÇáÇÖÇÝÉ Çá* ÇáãÏä ÇáÊÇÈÚÉ áåÇ ãËá ÇáÎÈÑ æ ÇáÇÍÓÇÁ æ ÇáÙåÑÇä æ ÇáÞØ*Ý æ ÇáäÚ*Ñ*å æ ÈÇÞ* ÇáãÏä ÇáÊ* áã *Êã ÐßÑåÇ ÝÝ* ÔÑßÉ ÇáÇãÌÇÏ ÇáÈÑÇÚÉ Ý* ÇáÇÏÇÁ æ ÇÓáæÈ ÇáÚãá æ ÇáÊäÝ*Ð Í*Ë ÇääÇ äÞæã ÈßÔÝ ÇáÊÓÑÈÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Ý* ÇáãäÇÒá ÈÇáßÇãá ÝãåãÇ ßÇäÊ ÕÚæÈÉ Êáß ÇáãÔßáÉ ÝäÍä ÇáÍá ÇáÇãËá áåÇ æ Úá*ß ÇáÚáã ÈÇääÇ ÇÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ÇáÛÇÒ ÈÇáÏãÇã Ç*
  [IMG]https://al-amgad.com/wp-content/uploads/2016/12/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáÏãÇã.jpg[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã äÊÍÏË Çá*æã Úä æ ÇÍÏå ãä Çåã ÇáÔÑßÇÊ ááäÇÓ æ åì ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÊÚÞ*ã ÎÒÇäÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã *Þæá ÈÚÖ áãÇ ÊÞæá Çåã ÇáÔÑßÇÊ ÈÇáäÓÈå ááäÇÓ ÇÑÏ ÞÇÆáÇ ÈÇä Çáã*Çå åì ÓÑ ÇáãÚ*Ôå ¡ æ *ÊÚæÏ ÇáÇäÓÇä ãäÐ ÇáÈÏÇÆ*ÇÊ Úáì
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã
  Çä ÔÑßÊäÇ ÔÑßÉ ÇáÇãÌÇÏ ÇáÔÑßå ÇáãÊÎÕÕå æ ÇáÑÇÆÏå æ ÇáãÊã*Òå Ýì ÇáäåæÖ ÈÚãá*ÇÊ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÇáÏæá*å ááÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã ÊäÙ*Ý Õ*Çäå ÊÑã*ã
  -----
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÏãÇã ßË*ÑÇ ãÇ äÚÇäì ãä ãÚÖáÇÊ ÇäÓÏÇÏ ãæÇÓ*Ñ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ¡ æäÍÊÇÌ Çá* Íá ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*å áÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÈÇáÏãÇã áÚáÇÌ ÇäÓÏÇÏ ÇáãÌÇÑì æáßä ãÇ *áÒã Úá*äÇ ãÚÑÝÊå ÇæáÇ åæ Çåã ÇáÇÓÈÇÈ ÇáÊ* ÊæÏì Çá* ÇäÓÏÇÏ ãæÇÓ*Ñ ÇáÕÑÝ¡ æÐáß áäÊÌäÈ ÍÏæËå æ ÊÊßæä áÏ*äÇ ÎáÝ*å [IMG]https://al-amgad.com/wp-content/uploads/2017/05/ÔÑßÉ-ÊÓá*ß-ãÌÇÑì-ÈÇáÏãÇã.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÏãÇã ÚÒ*ÒäÇ ÇáÚã*á åá *ÚÇäì ÓØÍ È*Êß ãä ÇáÔÞæÞ ¿ åá *ÚÇäì ÓØÍ ãäÔÆÊß ãä ÇáÊÕÏÚÇÊ åá ÊÎÔ* Úáì ãÈäÇß ãä ßá ãÇ *ÄËÑ Úá*å ãä ãÄËÑÇÊ ÓæÇÁ ÍÑÇÑå ÇáÔãÓ ÇáÓÇØÚå Úá*å Õ*ÝÇ Çæ ÇãØÇÑ ÇáÔÊÇÁ ÛÒ*Ñå ¿ ááÊÎáÕ ãä Êáß ÇáÊÕÏÚÇÊ æ ÇáÔÞæÞ ÇáÊì ÊÓÈÈåÇ
  ------------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇäæÇÚåÇ ÇáãÊÚÏÏå ãä ÇáÐÈÇÈ æ ÇáÈÚæÖ æ ÇáÈÑÇÛ*Ë æ ÇáÕÑÇÕ*Ñ æ ÓæÇåÇ å* ÇÝÉ ÎØ*Ñå¡ æ ÇäÊÔÇÑåÇ *ÓÈÈ ÇáÇÖÑÇÑ ÇáÌÓ*ãå ááÇäÓÇä
  --------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*ÇÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍãÇã ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙÈÝ ÎÒÇäÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*ÇÑÇÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÍÒÇäÇÊ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*ÇÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍå ÍÔÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÈ*ÔÉ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈäÌÑÇä

 2. Top | #2

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÍÇÆá

  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇÈåÇ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÑæÖå ÇáãÏ*äå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÚãÇÆÑ ÈÇáãÏ*äå ÇáãäæÑÉ
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáãÏ*äÉ ÇáãäæÑÉ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ ááÊäÙ*Ý ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÔÞÞ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáØÇÆÝ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáØÇÆÝ
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáØÇÆÝ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÍÝÑ ÇáÈÇØä

 3. Top | #3

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ÇÎ* ÇáÒÇÆÑ ÇÎÊ* ÇáÒÇÆÑÉ Ìã*ÚÇ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ãÓÇÈÍ È*ÇÑÇÊ ãÏÇÑÓ Î*Çã ÞÕæÑ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø äÑ*Ï Çä äÍÕá Úá* ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ÊÞæã ÈÇÚãÇá ÇáÊäÙ*Ý ÇáÍÇæ*É Úáì æÇ*ÖÇ ÇÝÖá ÔÑßÉ Ý* [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/10/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø-.png[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÈ*Ôå

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÈ*Ôå ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ÞÕæÑ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ßäÈ ãÌÇáÓ ÓÊÇÆÑ ãÏÇÑÓ ãÓÇÌÏ ÎÒÇäÇÊ ÈÈ*Ôå ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÎã*Ó ãÔ*Ø

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÎã*Ó ãÔ*Ø *ÍÕá ãä Îáá Ýì ÇãÇßä ãÎÊÕå ÈÊæÒ*Ú Çáã*Çå Ýì ãäÒáß ÇáÇãÑ ÇáÐì *ÊÑÊÈ Úá*å æÌæÏ ÝÊÍÇÊ Ýì Çì ãä ÇáÇäÇÈ*È [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/11/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø-1.png[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÎã*Ó ãÔ*Ø

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ¡ *ÊÛÐì Çáäãá Úá* ÇáØ*ä ÇáãæÌæÏ Öãä ÇáØæÈ ÇáÇÓãäÊì æ *ÍÕá Èå ÝÌæÇÊ ããÇ *æÏì Çá* ÊÖÇÚì ÇáãÈäì áÇäå *ÊæÇÌÏ Èßã*ÇÊ ßÈ*Ñå æ ßË*Ýå ¡ ßãÇ Çäå *åÇÌã È*æÊ æ ãäÇÒá ãä ÎáÇá ÇáÍæÇÆØ ßÇáÏæÇá*È æÇáÇÞãÔå æÇáÇÈæÇÈ æÇáÇÎÔÇÈ[IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-Çáäãá-ÇáÇÈ*Ö-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø-.jpg[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø äÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÚãá Ýì ßÇÝå ÇáÎÏãÇÊ ÝäÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ÝäÍä äÓÚì Çä äßæä ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáãÌÇáÇÊ ÝäÍä áÏ*äÇ ÇáßË*Ñ ãä ÇÝÖá ÇáãæÇÏ ÝÇáÔÑßÉ ÊÓÚì Çä ÊÞÏã ÎÏãÇÊ ããÊÇÒå ÈÇáÖãÇä[IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-ÍÔÑÇÊ-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø äÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ Ýæã ÍÑÇÑì ÎÒÇäÇÊ ÇÓØÍ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇáßË*Ñ ãä ÇÝÖá ÇáÎÏãÇÊ Ýì Ìã*Ú ÇáããßáÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæÏ*å ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÓÚì Çä ÊÞÏã ÇáßË*Ñ ãä ÇáÎÏãÇÊ Ýì ÝäÍä äÓÚì Çä äßæä [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ÚÒá-ÇÓØÍ-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø.png[/IMG]
  -----------
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇÈåÇ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇÈåÇ ÇáÒÈÇÆä ÇáÐ*ä *ÞÇÓæä ãä ãÚÖáÇÊ Ýì ÔÈßÇÊ Çáã*Çå æ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ÇáÊ* ÊäÊÌ ÚäåÇ ÊÓÑÈÇÊ æ ÇáÊì ÊÚãá Úáì åÏÑ ßã*ÇÊ áÇ ÈÇÓ ÈåÇ ãä Çáã*ÇÉ äÓÊÎÏã ÇáÊßäæáæÌ*Ç ááÚãá Úáì ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*ÇÉ Úá* ãÓÊæì ÔÈßÇÊ Çáã*ÇÉ æ ÔÈßÇÊ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍ* [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2016/04/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇÈåÇ.png[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇÈåÇ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇÈåÇ Çä ÇÚãÇá ÇáÊäÙ*Ý Ýì ãÏ*äå ÇÈåÇ ¡ ãä ÇáÇÚãÇá ÇáÔÇÞå ÝäÍä äÞÏã ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ÞÕæÑ ãÏÇÑÓ Î*Çã ãÓÇÌÏ ÈÇÈåÇ ¡ ÈÃÈåÇ ÊÚÊÈÑ ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇÈåÇ.jpg[/IMG]
  *******
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇÈåÇ äÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÇáÈÞ ÇáÏÝÇä ÝÆÑÇä ËÚÇÈä ÍãÇã ÈÇÈåÇ ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ÇáããÊÇÒå Ýì ßÇÝå ÇáããßáÉ Çä ÍÔÑÇÊ æ ÞæÇÑÖ ãä ãÓÈÈÇÊ ÑÆ*Ó*å æ ÇáÇæá*å áÇäÊÔÇÑ ÇáÇãÑÇÖ æ ÇáÇæÈÆå ßãÇ ÃäåÇ ãä ÇáãÓÈÈÇÊ ÇáÑÆ*Ó*å ááÊæÊÑ æ ÚÏã ÇáÑÇÍå [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-ÍÔÑÇÊ-ÈÎã*Ó-ãÔ*Ø-.png[/IMG]
  -------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇÈåÇ

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇÈåÇ ÊÚÊÈÑ ÔÑßÊäÇ ÇáÎÇÕå ÈÚãá*ÇÊ ÚÒá ÇáÇÓØÍ Ýæã ÍÑÇÑì ÈãäØÞå ÇÈåÇ ãä ÇáÔÑßå ÇáÑÇÆÏå Ýì ãÌÇá ÚÒá ÇáÇÓÞÝ æ ÇáÌÏÑÇä æ ÇáÍæÇÆØ ÈÇáÝæã
  -------------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÌÇÒÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÌÇÒÇä ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ãÏÇÑÓ ãÓÇÌÏ ãÌÇáÓ ÞÕæÑ ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä ÝÇáÌã*Ú *Úáã Çä ÔÑßÇÊäÇ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/04/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-È*æÊ-ÈÌÇÒÇä.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÌÇÒÇä

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÌÇÒÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÌÇÒÇä ÇáÔÑßÉ ãä ÇÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáããáÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæ*å ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì
  -----
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÌÇÒÇä

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÌÇÒÇä ãÚÖáÉ ÇäÓÏÇÏ ÇáãÌÇÑì æÇäÓÏÇÏ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ÇßËÑ ãÇ *æÇÌåå Çåá æÓßÇä ÇáÑ*ÇÖ æÎÕæÕÇ Ýì ÝÕá ÇáÔÊÇÁ æáãÇ *ÊÑÊÈ Úá*åÇ ãä ãÚÖáÇÊ ßÈ*ÑÉ ÝÇáÈÍË ÏÇÆãÇ
  ----
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÊÚÞ*ã ÛÓ*á Õ*Çäå ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÌÇÒÇä ÇáÔÑßÉ [ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2015/03/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÌÇÒÇä.png[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÌÇÒÇä ÊÚÊÈÑ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ áÚÒá ÇáÝæã ÈÌÇÒÇä ÝäÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÒá Ýì Ìã*Ú ÇÑÌÇÁ ÇáããßáÉ ÝäÍä áÏ*äÇ ÇáÚÏ*Ï ãä ÇáÎÏãÇÊ Ýì Ìã*Ú ÇáããßáÉ ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÓÚì Çä Êßæä ÇáÇÝÖá Ýì ÔÑßÉ ÚÒá ÈÌÇÒÇä æäÞÏã Ìã*Ú
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈäÌÑÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈäÌÑÇä ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈäÌÑÇä áÎÏãÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ÓÌÇÏ ãæß*Ê ßäÈ ÞÕæÑ ÓÊÇÆÑ ãÓÇÌÏ ãÏÇÑÓ ãÓÇÈÍ ÈäÌÑÇä ÇáÔÑßÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2015/02/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÑ*ÇÖ-1.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈäÌÑÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈäÌÑÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÚÒá Õ*Çäå ÛÓ*á ÎÒÇäÇÊ ÈäÌÑÇä ÝäÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈäÌÑÇä ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈäÌÑÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈäÌÑÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈäÌÑÇä ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈäÌÑÇä ÇáÔÑßÉ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÌÇÒÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÌÇÒÇä ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÇÝå ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÔÝ ÇáÊÓÑÈÇÊ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáßæÏÇÑ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì
  -------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÌÇÒÇä ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÇáÈÞ ÇáÍãÇã ÇáÏÝÇä ÝÆÑÇä ÈÌÇÒÇä ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÌÇÒÇä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈäÌÑÇä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÒÌÇÌ*å ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ Õ*ÇäÉ ãÓÇÈÍ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ã*Çå ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ ã*Çå ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÈ*Ôå

 4. Top | #4

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÏãÇã *ÚÊÈÑ ÔÑßÊäÇ ÇáÎÇÕå ÈÚãá*ÇÊ ÚÒá ÇáÃÓØÍ ÈÇáãäØÞå ÇáÔÑÞ*å ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÑÇÆÏå Ýì ÇáãÌÇá áÚÒá ÇáÃÓÞÝ æ ÇáÌÏÑÇä æ ÇáÍæÇÆØ ÈÇáÝæã æ
  -----
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã ÊÚÊÈÑ ÇÝÖá ÇáãËÇá*å ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÊäÙ*Ý ÊÚÞ*ã ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáãæÇÏ ÇáÊì
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã
  -------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÏãÇã åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍ*ÏÉ ÇáÊì ÊÞÏã ÔÑßÉ ÛÓ*á ÊäÙ*Ý ÈÇáÈÎÇÑ ßäÈ ÈÇáÏãÇã ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÞÏã ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÞÏãåÇ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ÃÝÖá ÎÏãÉ ÈæÇÓØå ÃÝÖá ÇáãÚÏÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÊäÙ*Ý æÛÓ*á ßäÈ ÈÇáÏãÇã ÝÇáÔÑßÉ
  [IMG]https://al-ostaaz.com/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ßäÈ-ÈÇáÏãÇã/[/IMG]
  --
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÏãÇã ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÈÑÇÊ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ÊÑã*ã ãÌÇáÓ ÈÇáÏãÇã ÇáÊì ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÏãÇã [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãÌÇáÓ-ÈÇáÏãÇã-.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÏãÇã
  ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÊÚÇãá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ÊÑã*ã ãÚÇ*äå Ýáá ÈÇáÏãÇã ÞÈá ÇáÔÑÇÁ Ýì ßÇÝå ÇáããßáÉ ÇáÔÑßå [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-Ýáá-ÈÇáÏãÇã-.jpg[/IMG]
  ---
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã ãÌÑÈå ÝäÍä ÔÑßÉ Ðæ ÎÈÑÇÊ ÚÑ*Þå äãÊÇÒ ÈÇáãåÇÑå ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã æ ÇáÏÞå æ ÇáÇÊÞÇä Ý* Úãá*ÇÊ áÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÏãÇã.jpg[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÞÕæÑ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÞÕæÑ ÈÇáÏãÇã ßãÇ äÓÊÎÏã ÇÝÖá æÇãåÑ ãæÙÝ* ÇáÔÑßÉ Ý* ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÞÕæÑ ÈÇáÏãÇã ÞÓã ÇáÊäÙ*Ý áäÖãä ÍÕæá ÇáÚã*á Úá*
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÞÕæÑ-ÈÇáÏãÇã-.jpg[/IMG]
  ---
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÏãÇã
  ãÌÑÈå ÈÇÍÏË ÇáØÑÞ æãÏÚãå ÏÇÆãÇ ÈÇÞæì æÇÍÏË ÇÌåÒÉ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ãæß*Ê ÈÇáÏãÇã æÈÇÓÊÎÏÇã
  ---
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÏãÇã áÏì ÔÑßå ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÇáÛÇÒ ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÏãÇã ÃÓØæá ãä ÇáÚãÇáå ÇáÝä*å ÇáãÏÑÈå Úá* ÇÚá* ãÓÊæ* áÊãßäåÇ ãä ÚáÇÌ Ç*
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÏãÇã äÞÏã ÎÏãÉ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÇáÈ*æÊ ÇáãÓÇÌÏ ÇáãÏÇÑÓ ÈÇáÏãÇã áÇä äÙÇÝÉ È*Êß ÊÌÚáß ÓÚ*ÏÇ áÐÇ *ÈÏÑ Ýì ÇÐåÇääÇ ÇáÈÍË Úä ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÊáÈì ØáÈÇÊäÇ æßá ãÇäÊãäÇå æäÍáã Èå æÊßæä ÇáÔÑßÉ ÊãÊáß ÇáÎÈÑå æÇáÔåÑå æÊÚãá ÈÊÞä*ÇÊ ÌÏ*Ïå áÐÇ äÍä

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÏãÇã

  äÞÏã ÎÏãÉ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÏãÇã áÇä äÙÇÝÉ È*Êß ÊÌÚáß ÓÚ*ÏÇ áÐáß ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ãäÇÒá ÈÇáÏãÇã *ÈÏÑ Ýì ÇÐåÇääÇ ÇáÈÍË
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã ãä ÇáÈÏ*åì Ãä ÎÏãå ÇáÊäÙ*Ý ÇáãäÒá ãä ÇáÇÚãÇá ÇáÔÇÞå ÝÊÍÊÇÌ Çáì ãÄÓÓÇÊ Çæ ÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÞæã ÈÎÏãå ÇáÊäÙ*Ý ÈÇáÏãÇã ÝÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÞÏãå ÇáÎÏãå ÇáÊäÙ*Ý [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÏãÇã-.jpg[/IMG]
  ----

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÏãÇã ÔÑßÉ ÇÝÖá ÇáãËÇá*É ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÇáÈÞ ÇáÏÝÇä ÕÑÇÕ*Ñ ÍãÇã ÈÇáÏãÇã ÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇÝÖá ÇáßæÇÏÑ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÍÔÑÇÊ Ýì Ìã*Ú ÇÑÌÇÁ ÇáããßáÉ ÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãå ÇáããÊÇÒå ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÇáÞÖÇÁ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇÝÖá ÇáÇÓÇá*È
  -------
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÏãÇã ÊÚÊÈÑ ÇáÔÑßÉ ÇÝÖá ÇáãËÇá*É ÇÝÖá ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÇáÈÞ ÇáÏÝÇä ÕÑÇÕ*Ñ ÈÇáÏãÇã ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÑÔ-ãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáÏãÇã-.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÏãÇã

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÏãÇã ÔÑßÉ ÇÝÖá ÇáãËÇá*å ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÑÔ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÏãÇã ÇáÌã*Ú *Úáã Çä Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ãä ÇÎØÑ ÇáÍÔÑÇÊ ÇáÊì ÊÊæÇÌÏ[IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-Çáäãá-ÇáÇÈ*Ö-ÈÇáÏãÇã.jpg[/IMG]
  -----------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÎÈÑ ÊÚÊÈÑ ÇáÔÑßÉ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÛÓá ãæß*Ê ÈÇáÎÈÑ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý Çáãæß*Ê ÈÇáÎÈÑ ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÃÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊäÙ*Ý [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãæß*Ê-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ Ýæã ÍÑÇÑì ãÇÆ* ÈÇáÎÈÑ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*æ ÇáÏæá*å áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÎÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÎÈÑ ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÛÓ*á ÓÌÇÏ ÈÇáÎÈÑ ÝÇáÔÑßÉ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ ÈÇáÌÈÑ áÏ*åÇ ÃÝÖá
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÎÈÑ ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ãÚ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáßäÈ ÈÇáÎÈÑ ÇáÛÓ*á ÓæÇÁ ßÇä ÊäÙ*Ý ßäÈ
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ßäÈ-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÊÞÏã ÔÑßÇÊäÇ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*Ï ÈÇáÎÈÑ ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÃÝÖá ÇáãÈ*ÏÇÊ Èá ÃÝÖáåÇ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÊÚÊÈÑ ÇáÍÔÑÇÊ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÑÔ-ãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÎÈÑ
  ÈÏæä ÊßÓ*Ñ ãÔßáÉ ÊÓÑÈ Çáã*ÇÉ ãä ÃÎØÑ ÇáÃÔ*ÇÁ ÇáÊì ÊÊæÇÌÏ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*É áßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÎÈÑ
  -------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÎÈÑ äÞÏã ÎÏãÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÃÈ*Ö ÞÈá æÈÚÏ Úãá*É ÇáÈäÇÁ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÎÈÑ æäÞÏã ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö
  ------3
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇä ÈÚÞæÏ ÔåÑ*É æÓäæ*É ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÑÔ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã
  -----
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÎÈÑ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÃÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ áÛÓ*á áÕ*Çäå áÊÑã*ã áÚÒá ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÎÈÑ ÃÝÖá ÇáÊì ÊÞÏã ÇáÎÏãÉ ÇáããÊÇÒå ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÎÈÑ ÃÕÈÍ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÎÈÑ ãä ÇáÇãÑ ÇáÕÚÈ ãÚ ÑÇÈå ÇáãäÒá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÛÒá ÔÞÞ ÈÇáÎÈÑ Ýåá ÊÑ*Ï Úãá*å ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÔÞÞ-ÈÇáÎÈÑ.png[/IMG]
  -----.
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÎÈÑ áÇä Úãá*å ÇáäÙÇÝå åì ÇáÊì ÊÍãì ÇáÇÓÑÉ ãä ÇáÌÑÇË*ã ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÎÈÑ ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÞÏã[IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-Ýáá-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÎÈÑ äÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ äÙÇÝå ÈÇáÎÈÑ Í*Ë ÊÞæã ÇáÔÑßÉ ÈÊÞÏ*ã ÎÏãå ßÇãáå Ýì ãÌÇá ÊäÙ*Ý ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å ááÊäÙ*Ý ÈÇáÎÈÑ æäÓáã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÎÈÑ Ãä Úãá*å ÇáÊäÙ*Ý ãä ÃÎØÑ ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáÊì ÊÃÎÑ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÚÒá ãäÇÒá ÈÇáÎÈÑ Í*Ò ãäÇ ãä ÇáÌåÏ Ýì ÊÞÏ*ã ÔÑßÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãäÇÒá-ÈÇáÎÈÑ-.jpg[/IMG]

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÌÏ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ Õ*ÇäÉ ãÓÇÈÍ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÎÈÑ
  *ÚÊÈÑ ÇáÊäÙ*Ý ãä Çåã ÇÓÇ*Ó*ÇÊ ÑÈÉ ÇáãäÒá ÔÑßÉ Çáã*Çá*É áÊäÙ*Ý ÇáãÌÇáÓ ÈÇáÎÈÑ Ý*ÍÑÕ ÇÕÇÍÈ ÇáãäÇÒá Úáì ÊäÙ*Ý ÇáãÌÇáÓ Ýì È*æÊåã [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãÌÇáÓ-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  ----
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÊÚÊÈÑ ÇáÎÒÇäÇÊ Çáã*Çå ãä ÃÎØÑ ÇáÃÔ*ÇÁ ÇáÊì ÊåÏÏ ÕÍÉ ÇáÃäÓÇä ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÎÈÑ ÝÇáã*Çå ãä [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÎÈÑ.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÚÒá ÍãÇãÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ Ýäì ÓÈÇßÉ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÊÑß*È ÌÈÓ ÈæÑÏ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÔÑÇÁ ÇËÇË ãÓÊÚãá ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÚÒá ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ Õ*Çäå ãÓÇÈÍ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ãÞÇæáÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÏåÇäÇÊ Ï*ßæÑÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÛÓ*á ÓÌÇÏ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãß*ÝÇÊ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ ÚÒá ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÏåÇäÇÊ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÍãÇãÇÊ ÈÇáÎÈÑ  --------
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÎÈÑ

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÎÈÑ ÔÑßÉ ÇÝÖá ÇáãËÇá*É ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÎÈÑ ÈÓÑÚÉ ßÈ*ÑÉ æÏÞÉ ÝÚÇáÉhttps://al-ostaaz.com/ÔÑßÉ-ÊÓ...ÇáÌÈ*á/ Ýì ãÌÇá ÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÈÇáÎÈÑ áÍáæß
  ------
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÌÈ*á ÇáÍáæá ÇáäåÇÆ*É æÇáÝæÑ*É áÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÇáÊì *ÚÇäì ãäåÇ ÇáÌã*Ú ÇáÇä æÈÇáÃÎÕ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÈÇáÌÈ*á Ýì ÝÕá ÇáÔÊÇÁ Ý*æÌÏ åäÇß ÑæÇÓÈ ãÊÑÇßãÉ Ýì ÇáãæÇÓ*Ñ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãÉ ããÊÇÒÉ
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÌÈ*á åì ÔÑßÉ ãä Ãåã ÔÑßÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÈÇáãäØÞÉ æÐáß áßæäåÇ ÊãÊáß ÃÍÏË ÇáãÚÏÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÊäÙ*Ý ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å ááÊäÙ*Ý ÈÇáÌÈ*á
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÞØ*Ý-1-1.jpg[/IMG]
  --
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á åá ÊÑ*Ï ÚãáäÇ ÇáÚÒ*Ò Çä ÊÍÇÝÙ Úáì ÕÍÉ ÃÓÑÊß åá ÊÑ*Ï ãÇÁ äÙ*Ý ááÇÓÊÎÏÇã ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÌÈ*á.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÌÈ*á
  ÇáãËÇá*å ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý äÙÇÝå ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ãäÇÒá ÓÊÇÆÑ ãÏÇÑÓ ÚãÇÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇÓØæá ãä ÇáÓ*ÇÑÇÊ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãäÇÒá-ÈÇáÌÈ*á-.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á

  ÊÑÍÈ ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÈÇáÚãáÇÁ ÇáßÑÇã ÇáÐ*ä *ÈÍËæä Úä ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÝÇáÔÑßÉ ÃÕÈÍ áÏ*åÇ ÇáÝÑæÚ ÇáãÎÊÕÉ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Õ*Çäå ÊÑã*ã ÇäÔÇÁ ãÓÇÈÍ ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇáÎÈÑÇÊ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáãÓÇÈÍ ÈÇáÌÈ*á
  --------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÌÈ*á äÍä ÇáÔÑßÉ ÇáÇÝÖá Ýì ÊäÙ*Ý æÛÓ*á ÇáÓÌÇÏ ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÃÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÞÏãåÇ ÇáÔÑßÉ Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÌÈ*á ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÃÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÊäÙ*Ý Çáãæß*Ê æÛÓ*á Çáãæß*Ê ÈÇáÌÈ*á ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÞÏã ÇáÎÏãÇÊ ÇáããÊÇÒå ÇáÊì ÊÚãá Ýì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãæß*Ê-ÈÇáÌÈ*á-.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÌÈ*á

  ßËÑ ÇáÇÓãÇÁ ÇáÊì ÊÊßáã Íæá ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÇáÊì ÊÕÝ ÇáÎÏãÉ ãä Úãá*É ÃÈÇÏÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÌÈ*á Ãæ ÇáÞÖÇÁ Úáì ÇáÍÔÑÇÊ Ãæ Ó*ØÑÉ Úáì ÇáÍÔÑÇÊ Ãæ Çáì Íáæá ãßÇÝÍÉ ÇáÃÝÇÊ ¡åÐÇ á*Ó ÃÎÊáÇÝ Ýì äæÚ*å ÇáÎÏãÉ ¡ÇäãÇ ÃßËÑ Ýì ÇáãäÇåÌ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ ÃÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÃÝÖá ÇáßæÇÏÑ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÌÈ*á ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇÓØæá ãä ÇáÓ*ÇÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇÑÌÇÁ ÇáÌÈ*á æÇáÌÈ*á ÇáÕäÇÚ*É [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáÌÈ*á.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÌÈ*á ÇáãËÇá*É ÃÝÖá ÔÑßÉ ÛÓ*á ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ åì ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáßäÈ ÈÇáÌÈ*á ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæÏ*å ÇáÔÑßÉ ãä ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÇÝå ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÝÇáÇä äÚÑÖ Úá*ßã ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É áãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÍÔÑÇÊ ÊåÇÌã ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á Í*ÇÊß æ ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÌÈ*á
  https://al-ostaaz.com/ÔÑßÉ-Êä...ÇáÌÈ*á/
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇÕÈÍ ÚÒá ÇáÇÓØÍ ÇáÃä ãä ÇáÇãæÑ ÐÇÊ ÇáÃåã*É ßË*ÑÇ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÌÈ*á áãäÇÒáäÇ áßì äÍÇÝÙ Úá*åÇ ãä ÊÓÑÈ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÚÒá-ÇÓØÍ-ÈÇáÞØ*Ý.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ åì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÍÌÒ ÒÌÇÌ ÒÌÇÌ*å ÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ åì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÌÈ*á

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÌÈ*á ÇáãËÇá*å ÇÝÖá ÔÑßÉ Õ*Çäå ÛÓ*á ÊäÙ*Ý Ýáá Î*Çã ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÌÈ*á ÇáÔÑßÉ åì ÇÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÞØ*Ý Çä Úãá*É ÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ áå* ãä ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáãÑåÞÉ æ ÇáãÊÚÈÉ áÑÈÉ ÇáÈ*Ê Ý* ÓÈ*á åÐÇ ÝÇäåÇ ÞÏ ÊÈÍË Úá* ãä *ÊÍãá ÚäåÇ ÚÈÁ æ ãÔÞÉ ÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ æáßä ÈßÝÇÁå æ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ßäÈ-ÈÇáÞØ*Ý-1-1.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞØ*Ý ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-ÍÔÑÇÊ-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ---
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞØ*Ý ÇÝÖá ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ááÊäÙ*Ý ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÔÞÞ Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ãÓÇÈÍ È*æÊ ÞÕæÑ ÈÇáÞØ*Ý ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞØ*Ý åì ÇáÔÑßÉ ÇáËÇä*å Ýì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÞØ*Ý
  ----------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞØ*Ý
  ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇäÍÇÁ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÔÑßÉ ÚÒá [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÚÒá-ÇÓØÍ-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÞØ*Ý åá ÊÚÇäÉ ãä ãÔßáå Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÞØ*Ý ÝÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÞØ*Ý [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-Çáäãá-ÇáÇÈ*Ö-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ----
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÃÝÖá ÔÑßÉ ÑÔ ÍÔÑÇÊ ÇáÈÞ ÇáÏÝÇä Çáäãá ÕÑÇÕ*Ñ ÝÆÑÇä ÚÞÇÑÈ ËÚÇÈ*ä ÈÇáÞØ*Ý ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*É áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÞØ*Ý [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÑÔ-ãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÈÇáÞØ*Ý
  Ãä ÊäÙ*Ý ÇáÈ*Ê ãä ÇáÃãæÑ ÇáåÇãÉ ÌÏ æ ÇáÇÓÇÓ*å Ýì Í*ÇÊäÇ áßä Ýì ÐÇÊ ÇáÃä ÊÍÊÇÌ ÌåÏ ÔÇÞ æ ÒãÇä Øæ*á ãäßã ÚãáÇÆäÇ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÊÑã*ã Õ*Çäå ÇäÔÇÁ ãÓÇÈÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáãÓÇÈÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÔÑßÉ åì ÇÇáÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãÓÇÈÍ-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*É áÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÃÝÖá [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÅÐÇ ßäÊ ÊÈÍË Úä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ Çæ ßÐáß ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ áßì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÑÔ-ãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÇÊäÇ ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÇáÈÞ ÝÆÑÇä ÈÇáÇÍÓÇÁ ÝäÍä ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áãßÇÝÍÉ
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ äÍä ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÃÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ æ ÃÓÑÚ ÔÑßÉ ÊÞÏã ÎÏãÉ ÚÒá ÇáÃÓØÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáãÎÊáÝÉ ÈÇáÃÍÓÇÁ ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇáÎÈÑÉ Ýì ÚÒá ÇáÞæã æ ÇáÚÒá ÇáÍÑÇÑì ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãÉ Ýì
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ áÇÈÏ ãä ÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ æÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÕÝå ÏæÑ*É ãä ÃÌá ÍãÇ*É ÇáÇÓÑÉ ãä ÎØÑ Çáã*Çå ÇáãáæËÉ ÝÇáÔÑßÉ åì ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÞÏã
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÊÚÊÈÑ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÇÍÓÇÁ æ ÔÑßÉ äÙÇÝå ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÎÇÕÉ ÈäÇ ãä ÃÝÖá ÔÑßÇÊ ÊäÙ*Ý ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÇáÏæá*å ááÊäÙ*Ý ÈÇáÇÍÓÇÁ Í*Ë Çä ÔÑßÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÊÚÊÈÑ ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É áÎÏãÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÝÇáÔÑßÉ åì ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáßäÈ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÊì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ßäÈ-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]

  ----
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÇÊäÇ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÃÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÊì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÓÌÇÏ-ÈÇáÇÍÓÇÁ-.jpg[/IMG]

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÊÚÊÈÑ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÇáãÌÇáÓ *ÇáÈÎÇÑ ÈÇáÇÍÓÇÁ åì ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáãÌÇáÓ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÃÍÏ ÃßÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãÌÇáÓ-ÈÇáÇÍÓÇÁ-.jpg[/IMG]
  -----
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÊÚÊÈÑ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÇÍÓÇÁ æ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÎÇÕÉ ÈäÇ ãä ÇæÇÆá ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÇÊ ãßÇÝÍÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-Çáäãá-ÇáÇÈ*Ö-ÈÇáÇÍÓÇÁ-.jpg[/IMG]
  -------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÇÍÓÇÁ ÑÈå ÇáãäÒá ÊÚÇäì ßá *æã ãä ÚÏã ÇáäÙÇÝå ÇáãäÒá ÈÇáÑÛã ÃäåÇ ÊÞæã ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÇÍÓÇÁ ÈÚãá*å ÇáÊäÙ*Ý [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãäÇÒá-ÈÇáÇÍÓÇÁ.jpg[/IMG]
  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Õ*Çäå ÊÑã*ã ÔÞÞ ÈÇáÇÍÓÇÁ ÊÚáä ÇáÔÑßÉ Úä ÇÓÊÚÏÇÏåÇ ÇáÊÇã Ýì Ãä ÊÞÏã ÎÏãÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÇÍÓÇÁ Úä
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÇÍÓÇÁ åá ÊÑ*Ï Ãä ÊÈÍË Úä ÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇáÎÈÑå Ýì ãÌÇá ÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÇÍÓÇÁ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÇáÏæá*å áÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÇÍÓÇÁ ÃÝÖá ÔÑßÉ
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ãÌÇá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ãæß*Ê ÈÇáÇÍÓÇÁ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å áÊäÙ*Ý Çáãæß*Ê ÈÇáÇÍÓÇÁ Ýì ßÇÝå ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚ[IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãæß*Ê-ÈÇáÇÍÓÇÁ-.jpg[/IMG]

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÞØ*Ý ÇáãËÇá*å ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Õ*Çäå ÊÑã*ã ÛÓ*á ãäÇÒá ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ åì ÃÝÖá áÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÇÝÉ ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÔÑßÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãäÇÒá-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý Ýáá ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÇáãËÇá*å ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÊÑã*ã Õ*Çäå ÔÞÞ Ýáá ÓÊÇÆÑ ßäÈ ãÏÇÑÓ ãÓÇÌÏ ãÏÇÑÓ ÚãÇÑÇÊ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-Ýáá-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞØ*Ý åá ÊÚÇäì ãä ãÔßáå ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞØ*Ý æäÍä ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*É äÞÏã ÇáÎÏãÉ ÇáãËÇáá*É áÎÏãÇÊ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞØ*Ý ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãÇÊ Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì ÊÞÏãÉ Ýì Ìã*Ú ÃÑÌÇÁ ÇáããßáÉ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇáÎÏãÉ ÇáããÊÇÒå ÇáÊì ÊÞÏãåÇ Ýì Ìã*Ú ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞØ*Ý
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáÞØ*Ý-.png[/IMG]
  --
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ßäÈ ÈÇáÞØ*Ý ÃÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ßäÈ ÈÇáÞØ*Ý Ýì Ìã*Ú ÇáããßáÉ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÊÚÇãá Ýì ÊäÙ*Ý ÇáßäÈ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá

  ------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÞØ*Ý
  *ÍÑÕ ÇÕÇÍÈ ÇáãäÇÒá Úáì ÊäÙ*Ý ãäÇÒáåã æÈ*Êåã ããÇ *ÌÚá ÇáÔÑßÉ ÇáÈÍË Úä ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÌÇáÓ ÈÇáÞØ*Ý áÊäÙ*Ý*åÇ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ãÌÇáÓ-ÈÇáÞØ*Ý-.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáÞØ*Ý
  ÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÃÝÖá ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÊäÙ*Ý æÛÓ*á Çáãæß*Ê ÈÇáÞØ*Ý ßãÇ Ãä ÇáÔÑßÉ á*åÇ ÃÝÖá ÇáãÚÏÇÊ
  --------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÌã*Ú *Úáã Çä ÇáÎÒÇäÇÊ ãä ÇáÇÔ*ÇÁ ÇáãåãÉ ÇáÊì ÊÊæÇÌÏ Ýì ÇáãäÒá ãä ÝÇáÌã*Ú *Úáã Ãä ÊäÙ*Ý ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÞØ*Ý.jpg[/IMG]
  ----
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáßæÇÏÑ Çáì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú

  -------

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÞØ*Ý

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ÈÇáÞØ*Ý ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ÓÌÇÏ ßäÈ ãæß*Ê ÞÕæÑ È*æÊ ÓÊÇÆÑ ãÌÇáÓ Î*Çã ãÓÇÌÏ ãÏÇÑÓ ÈÇáÞØ*Ý
  ----------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*ÇÑÇÊ ÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÇäÔÇÁ Õ*Çäå ãÓÇÈÍ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ãÞÇæáÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÈÍ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÚÒá ÍãÇãÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÑÎÇã ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÌÏ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÞÕæÑ ÈÇáÞØ*Ý
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ Õ*Çäå ãÓÇÈÍ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÞÕæÑ ÈÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ ÚÒá ÍãÇãÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ Õ*ÇäÉ ãÓÇÈÍ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*ÇÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÏÝÇä ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÑÎÇã ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãÓÇÌÏ ÈÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý æÇÌåÇÊ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÇÍÓÇÁ

 5. Top | #5

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ ááÊäÙ*Ý ÈÇáÑ*ÇÖ

  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÔÞÞ ÈÇáÑ*ÇÖ Çä äÙÇÝÉ ÇáÔÞÞ å* ÇÍÏ Çåã ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊ* ÊÊØáÈ ãåÇÑÉ Ý* ÇáÚãá æÊÍÊÇÌ Çáì ÇÏæÇÊ ÎÇÕÉ ááÊäÙ*Ý æÊäÙ*Ý ÇáÛÈÇÑ æÊáã*Ú ÇáãßÇä ÈÇáßÇãá áÃÌá åÐÇ Ýå* Ý* ÈÚÖ ÇáÇæÞÇÊ Êßæä ÚÈÆÇ Úáì ÕÇÍÈÉ Çæ ÕÇÍÈ ÇáÈ*Ê¡ æáßä áÇ ÏÇÚ* ááÞáÞ æÊÍãá Êáß ÐÇÊ ÇáÇåã*É ÇáÔÇÞÉ ÇÐ ÊæÝÑÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÚäÇ*É ÎÇÕÉ Í*Ë ÇäåÇ ÊæÝÑ ØÇÞãÇ ÎÇÕÇ ãä ÚãÇá æãÇß*äÇÊ æÓ*ÇÑÉ ÎÇÕÉ áÊáÈ*É ÎÏãÇÊ ÇáÒÈÇÆä ÚäÏ ØáÈ ÎÏãÉ ÊäÙ*Ý ÔÞÉ.
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáÔÞÞ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ ááÊäÙ*Ý ÈÇáÑ*ÇÖ äÍä äÞÏã áßã Úãá*äÇ ÇáÚÒ*Ò ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÚãá Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙ*Ý ÈÇáÑ*ÇÖ æåì ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÞÏã ÇáÚÏ*Ï ãä ÇáÎÏãÇÊ Ýì ßÇÝå ÇáããßáÉ ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì Ìã*Ú ÇáãÌÇáÇÊ ãä ÇßËÑ ÇáÔÑßÇÊ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-ááÊäÙ*Ý-ÈÇáÑ*ÇÖ-.png[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÈ*æÊ ÈÇáÑ*ÇÖ ÇáÔÑßÉ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýì ÇÚãÇá ÇáÊäÙ*Ý ãä ÇÝÖá ÔÑßÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÈÇáÑ*ÇÖ ÇáÊì ÊÎáÕß ÊãÇãÇ ãä ãÇÓÇÉ ÇáÊäÙ*Ý ÇáÊì ÊæÇÌåß ßá *æã æ ÇáÊ* ÊÍÊÇÌ Çáì ÎÈÑÇÁ ÝÚá**ä Ýì ÇÚãÇá ÇáÊäÙ*Ý æ áÇä Í*ÇÊß
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáÈ*æÊ-ÈÇáÑ*ÇÖ-.png[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÝáá ÈÇáÑ*ÇÖ Çä äÙÇÝÉ ÇáÝáá ãä ÇáãåÇã ÇáÕÚÈÉ ßË*ÑÇ Úáì Çì ÔÎÕ ÚÇÏì æ*ÚÊÈÑ ÊäÙ*ÝåÇ ÇãÑ ãÓÊÍ*á æÔÇÞ ÊãÇãÇ æáåÐÇ ÇÕÍÇÈ ÇáÝáá ÏÇÆãÇ ãÇ *ÍÊÇÌæä Çáì ÔÑßÇÊ ÊäÙ*Ý Ýáá ÑÎ*ÕÉ áÏ*åÇ ÇáãÞÏÑÉ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáÝáá-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ----
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãÌÇáÓ ÈÇáÑ*ÇÖ ÇáãÌÇáÓ ãä ÞØÚ ÇáÇËÇË äÝÓ ÇáÇåã*É Ýì È*Êß æ ÇáÊì ãä ÔÇäåÇ Êã**Ò È*Êß æ ÇËÇËÇÊå æ ÇÚØÇÁ ÊÌÑÈÉ ÑÇÆÚ Úäß . ÝæÌæÏåÇ Ýì å*ÆÉ äÙ*ÝÉ æ áÇÆÞÉ ÏÇÆãÇ *ßÓÈß ÔÚæÑÇ ÈÇáÑÇÍÉ æ *Ñ*Í ÇáÈÕÑ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáãÌÇáÓ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÑ*ÇÖ äÞÏã ÇáßË*Ñ ãä ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÝäÍä ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÇáÈ*æÊ ÇáÔÞÞ ÇáÝáá ÈÇáÑ*ÇÖ ÝáÏ**äÇ ÇÝÖá ÇáãÚÏÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÏãÇÊ æáÏ*äÇ ÇÝÖá ÇáÓ*ÇÑÇÊ ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáãäÇÒá ÈÇáÑ*ÇÖ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/12/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáãäÇÒá-ÈÇáÑ*ÇÖ-.png[/IMG]
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáãäÇÒá-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ ÈÇáÑ*ÇÖ ÇåáÇ æãÑÍÈÇ ÈÇáÓÇÏÉ ÚãáÇÁ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÔÑÞ ÈÇáÑ*ÇÖ Í*Ë ÊÚÏ ÔÑßÊäÇ ÇáÇÝÖá Ýì ÊäÙ*Ý æÛÓ*á ÇáÓÌÇÏ æÇáãæß*Ê äÚãá Ýì ÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ ÛÑÈ ÈÇáÑ*ÇÖ ãäÐãÇ *ÞÑÈ ãä ÚÔÑÉ ÃÚæÇã ÇËÈÊäÇ ÎáÇáåÇ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáÓÌÇÏ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÇáÌÈÑ áÛÓ*á ÇáÓÌÇÏ æÇáãæß*Ê ÈÇáÑ*ÇÖ ãÛÓáå ÇáÌÈÑ áÊäÙ*Ý ÇáÓÌÇÏ æÇáãæß*Ê ÈÇáÑ*ÇÖ ÊÚÊÈÑ ÇáÔÑßÉ ãä ÇßÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÊæÇÌÏ Ýì Ìã*Ú ÇÑÌÇÁ ÇáããßáÉ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇÝÖá ÇáÇÓÇá*È ÇáÌÏ*Ïå æÇáÍÏ*Ëå ÇáÊì ÊÞÏã ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/09/ÔÑßÉ-ÇáÌÈÑ-áÛÓ*á-ÇáÓÌÇÏ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  -------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊäÙ*Ý ÇáÞÕæÑ ÈÇáÑ*ÇÖ ÊÞæã ÈÊÞÏ*ã ÇÝÖá ÇáÎÏãÇÊ ááÌã*Ú Ýå* ÊÊã*Ò ÇäåÇ ÊãÊáß ÇÍÏË ÇáÇÌåÒÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÊäÙ*Ý æÇÝÖá ÇáãäÙÝÇÊ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÈÇáÑ*ÇÖ ÊãÊáß ÇÝÖáÉ ÇáÇ*Ï* ÇáÚÇãáÉ æÊßæä áÏ*åÇ ÈÇÚ Øæ*á ßÈ*ÑÉ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊäÙ*Ý-ÇáÞÕæÑ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ----
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áßÔÝ ÇáÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÑ*ÇÖ *ÚÊÈÑ ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ ÇÝÖá ÔÑßÉ Ýì ÇÚãÇá ÇáÕ*Çäå ÈÇáÑ*ÇÖ ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáãåäÏÓ*ä ÇáÝÍÕ ÈÇáããßáÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæÏ*å æäÞÏã ÇáÎÏãÇÊ ÇáããÊÇÒå ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áßÔÝ ÇáÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÑ*ÇÖ
  ----------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áäÞá ÇáÚÝÔ ÈÇáÑ*ÇÖ ÚäÏãÇ ÊÈÍË Úãá*äÇ ÇáÚÒ*Ò Úä ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áäÞá ÇáÇËÇË ÈÇáÑ*ÇÖ ÝÚá*ß Çä ÊÎÊÇÑ ÇáÔÑßÉ ÕÇÍÈÉ ÇáÎÈÑÉ Ý* ãÌÇá ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áäÞá ÇáÇËÇË ÈÇáÑ*ÇÖ ÇáÕÝÑÇÊ ÝäÍä ÇáÔÑßÉ ÇáÊ* ÊÚãá Ýì Ìã*Ú ÇáÎÏãÇÊ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áäÞá-ÇáÇËÇË-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áäÞá-ÇáÚÝÔ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áßÔÝ-ÇáÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  -------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ ÊæÌå ÚäÇ*É ÇáÚãáÇÁ ÇáßÑÇã ÈÇÓÊÎÏÇã ãÈ*ÏÇÊ ÝÚÇáå æÇãäå ÕÍ*Ç æ È*Æ*Ç ÓæÇÁ áÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÇáãäÒá*É Çæ ÇáãÈ*ÏÇÊ ÇáÒÑÇÚ*å æäæÏ Çä äÎÈÑßã ÈÇåÏÇÝäÇ ÇáÑÇÞ*å á*Ó ÝÞØ ãÌÑÏ ÇáäåæÖ ÈÇÚãÇá ÑÔ ÇáãÈ*ÏÇÊ Çæ ÑÔ ÇáÍÔÑÇÊ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÑÔ-ÇáãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ ÇáÍÔÑÇÊ å* ãÇ ÊåÏÏ Í*ÇÊäÇ ÇáÇä áÇäåÇ ÕÇÑÊ ßË*Ñå ÈãÚÙã ÇáãäÇÒá ÔÑßÇÊ ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÇáãäÒá*É ÊÏÎá Ïæä ÚáãäÇ Ç*ÖÇ æáßä ß*Ý äÞÖ* Úá*åÇ äßÇÝÍ áß ÇáÍÔÑÇÊ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áãßÇÝÍå-ÇáÍÔÑÇÊ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÑ*ÇÖ ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáÑ*ÇÖ æáÏì ÔÑßÊäÇ ÎÈÑÇÊ ßÈ*ÑÉ ÇßÊÓÈäÇåÇ Úáì ãÏÇÑ ÇáÓäæÇÊ Çá ÚÔÑÉ ÇáÇÎ*ÑÉ ãä ÎáÇá ÊÌÇÑÈäÇ Ýì ÔÊì ÇÚãÇá ÇáãßÇÝÍÉ æÎÕæÕÇ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áãßÇÝÍÉ-Çáäãá-ÇáÇÈ*Ö-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊÓá*ß ÇáãÌÇÑì ÈÇáÑ*ÇÖ åá ÊÑ*Ï Ý* ÇáÊÎáÕ ãä ßÇÝÉ ÇáãÔßáÇÊ ÇáÕÍ*É æãÔßáÇÊ ÇáÊäÙ*Ý ÇáÊ* ÊÓÈÈåÇ ÇáãÌÇÑì åá á*Ó ÚäÏß ÇáÒãä ááÈÍË ÌÏÇ æÊÍÇæá ÇáÈáæÛ Ãæ ÇáÇÊ*Çä Çáì Íáæá ãÊã*ÒÉ æßÝÇÁÉ æÎÈÑÉ ãÍÊÑÝÉ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÊÓá*ß-ÇáãÌÇÑì-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÑ*ÇÖ äÍä ÚÇãáå ÈãÌÇáÇÊ ÚÒá ÇáÇÓØÍ ÇáãÊÚÏÏå ÝäÍä áÏ*äÇ ÇáÎÈÑå æÇáßÝÇÁå Ýì ÇÓÊÚãÇá ÇÍÏË æ ÓÇÆá ÚÒá ÇáÇÓØÍ ãä ÎáÇá ÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ÇáÚæÇãá ÇáÍÑÇÑ*É æÇáÑØæ*É ÇáãÊÚÏÏÉ ÝÔÑßÊäÇ ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÇÓØÍ ÈÇáÑ*ÇÖ
  [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÛÒá-ÇáÇÓØÍ-ÈÇáÑ*ÇÖ.png[/IMG]
  -------------
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ äÞÏã ÎÏãå ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ ÝäÍä ÇáÔÑßÉ ÇáÇæáì ÕÇÍÈå ÇáÇÎÈÇÑ ÇáåÇãå ÝäÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÚãá Ýì ÚÒá ÇáÎÒÇäÇÊ ãÚ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÏÇÎá ÇáããßáÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæÏ*å ÝäÍä ÇÝÖá [IMG]https://alsafrrat-sa.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ÇáÕÝÑÇÊ-áÚÒá-ÇáÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÑ*ÇÖ-.png[/IMG]

  -----
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÚÒá ÇáÝæã ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáÝÆÑÇä ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáÍãÇã ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÌáì ÇáÈáÇØ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÊÎÒ*ä ÇáÇËÇË ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áãßÇÝÍÉ ÇáãÓÈÇÍ ÈÇáÑ*ÇÖ
  ÔÑßÉ ÇáÕÝÑÇÊ áÔÝØ ÇáÈ*ÇÑÇÊ ÈÇáÑ*ÇÖ


 6. Top | #6

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÇáØÇÆÝ ááÊäÙ*Ý
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáØÇÆÝ ÇÎ* ÇáÒÇÆÑ ÇÎÊ* ÇáÒÇÆÑÉ Ìã*ÚÇ äÑ*Ï Çä äÍÕá Úá* ÇÑÎÕ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÈÎÇÑ È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ÞÕæÑ Î*Çã ãÏÇÑÓ ãÓÇÌÏ ãÏÇÑÓ ÈÇáØÇÆÝ ÊÞæã ÈÇÚãÇá ÇáÊäÙ*Ý ÇáÍÇæ*å[IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2017/09/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáØÇÆÝ-.png[/IMG]
  ----------------------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáØÇÆÝ ÈÇÝÖá ÇáãæÇÏ Çáß*ã*ÇÆ*å Û*Ñ ÖÇÑå Úá* ÇáÕÍÉ ÇáÇäÓÇä ÝÚÇá*É Çß*Ïå Úáì ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÇáÈÞ ÇáÏÝÇä ÕÑÇÕ*Ñ ËÚÇÈ*ä ÈÇáØÇÆÝ ÇáÍÔÑÇÊ ÔÆ ãÒÚÌ áÌã*Ú
  ---------------------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáØÇÆÝ

  ÊÊÔÑÝ ÇáÇÓÊÇÐ ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáØÇÆÝ ” ÃÝÖá ÔÑßÇÊ ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÈÇáØÇÆÝ” ÈÇä *ÖÚ ÇÝÖá ÎÏãÇÊ ãßÇÝÍÉ ÇáÝÆÑÇä ÈÇáØÇÆÝ È*ä Ã*Ï* ÇáÒÈÇÆä ÇáßÑÇã Ããá*ä Ãä äßæä ÚäÏ ÍÓä Ùäßã
  ---------------------
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáØÇÆÝ ¡ åá ÊÚÇäì ãä ÇÊÓÇÚ ÇáÍÔÑÇÊ Ýì È*Êß ¿ åá ÊÈÍË Úä ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÇáØÇÆÝ ÊÎáÕß ãä ãÚÖáÇÊ æ ÇÓÈÇÈ ÇÊÓÇÚ ÇáÍÔÑÇÊ Ýì ÇáÃãÇßä ÇáåÇãÉ Ýì È*Êß ÍãÇã æ ãØÈÎ [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÑÔ-ãÈ*ÏÇÊ-ÈÇáØÇÆÝ-.jpg[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáØÇÆÝ ÓÊÍÕáæä ãÚäÇ Úá* ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ÓÌÇÏ ãæß*Ê ÈÇáØÇÆÝ äÙ*Ý ÊãÇãÇ ãä Ã* ÃæÓÇÎ æ ÐÇß ÚÈÑ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáØÇÆÝ æ Ã*ÖÇ ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãæß*Ê ÈÇáØÇÆÝ ÚãÇá ãÏÑÈæä https://al-ostaaz.com/wp-content/upl...ØÇÆÝ-3.jpg
  ----------------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÇáØÇÆÝ
  ¡ *ÚÇäì 80% ãä ÓßÇä ãÏ*äÉ ÈÇáØÇÆÝ ãä ÊæÓÚ ÇáÍÔÑÇÊ ÈãÎÊáÝ ÃäæÇÚåÇ æÎÕæÕ Ýì ÝÕá ÇáÕ*Ý¡ ßãÇ ÊÒÏÇÏ äÓÈå ÊæÓÚ ÃáÇÝÇÊ ÇáãÊÚÏÏå ßÇáÕÑÇÕ*Ñ¡ æÇáäãá
  ------------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáØÇÆÝ ÇáÇÓÊÇÐ åì ÇáÊì ÊÞÏã ÎÏãå ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý äÙÇÝå ÛÓ*á Õ*Çäå ÊÑã*ã ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáØÇÆÝ ÝÇáÔÑßÉ ÊÞÏã ÇÝÖá ÇáÚãÇáå ÇáãÏÑÈå ÇáÎÒÇäÇÊ ÝÇáã*Çå ãä ÇáÇÔ*ÇÁ Çáãåãå Ý* ÇáÍÝÇÙ [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáØÇÆÝ.jpg[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáØÇÆÝ ¡ Í*Ë ÃääÇ ÔÑßÉ ÑÇÆÏÉ Ýì ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáØÇÆÝ áÏ*äÇ ÝÑ*Þ Úãá ãÊã*Ò æãÊÏÑÈ Úáì ÇáÊÚÇãá ÈÃÓáæÈ Úáãì æãåäì Ý* ÇáÎáÇÕ æÇáÊÎáÕ ãä Ò*ÇÏå æÊÑÇßãÇÊ Çáã*Çå
  -------------
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ ÚäÏãÇ äÊßáã Úä ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ *ÇÊì ÈÇáäÇ Úä ÇÝÖá ÔÑßÉ Çæ ãåäÏÓæä *Þæã ÈßÔÝ Úä ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ ÝÇáÏ*äÇ ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáØÇÆÝ [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáØÇÆÝ.jpg[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáØÇÆÝ

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáØÇÆÝ ¡ Ýì ÇáÔÊÇÁ ÊæÇÌå ÃåÇáì ãÏ*äå ÈÇáØÇÆÝ ãÚÖáå ãä ÇÕÚÈ æÇÎØÑ ÇáãÔÇßá ÇáãÊÚÈÉ æåì ÇäÓÏÇÏ È*ÇÑÇÊ ÇáãÌÇÑì æÇäÓÏÇÏ ÔÈßÉ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ( ÇáãæÇÓ*Ñ ) æÞÏ *ÚÇäì ãä åÐÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊÓá*ß-ãÌÇÑì-ÈÇáØÇÆÝ-.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÈÇÍå ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ÊÚÞ*ã Õ*Çäå ÊÑã*ã ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÈÇÎå ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÇÝå ÇáããßáÉ ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÊÚÇãá Ýì ßÇÝå [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÎÒÇäÇÊ-ÈÇáÈÇÍÉ-.png[/IMG]
  -*------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÈÇÍå ¡ ÇÒÏ*ÇÏ æÊÑÇßãÇÊ ÇáãåÇã ÇáãäÒá*É *ÄÏì Çáì ÖÛØ ÇÚÕÇÈß ØæÇá ÇáÒãä æ ÇáÔÚæÑ ÈÇä ãåãÇÊß ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ãäÇÒá ÔÞÞ Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ÎÒÇäÇÊ ãÓÇÈÍ ÈÇáÈÇÍÉ áä ÊäÊå* æ [IMG]https://al-ostaaz.com/clean-taif/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáØÇÆÝ.jpg[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÈÇÍå ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ Ýæã ÈÇáÈÇÍå ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÈÇÍå ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÊÚÇãá Ýì ãÌÇá ÚÒá ÇáÇÓØÍ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå
  ------
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÈÇÍå ÇáÔÑßÉ åì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÈÇÍå ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÈÇÍå ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÈÇÍå ÔÑßÉ æÇ*Ê ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ÈÇáÈÇÍå
  ----------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÚÒá ÎÒÇäÇÊ ÈÇáÈÇÍå , Çáã*Çå ãä ÇáäÚã ÐÇÊ ÇáÇåã*É ÇáÊì ÍÈÇåÇ Çááå áäÇ æ áÇ Ûäì ÚäåÇ Ýì È*æÊäÇ Í*Ë äÓÊÎÏãåÇ ááÇÛÑÇÖ ÇáãÊÚÏÏÉ ãä ÇáÔÑÈ æ ÇáÛÓ*á áÐÇ áÇ ãåÑÈ ãä ÊæÇÌÏ
  ----------
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáØÇÆÝ
  ÔÑßÉ ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÈÇÍå

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã ÚäÏãÇ äÊßáã Úä ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ÞÕæÑ ãÌÇáÓ ÈÇáÞÕ*ã Çæ ÈÑ*ÏÉ Çæ Úä*ÒÉ ÊÇÊì ÈÇÒåÇäß Çä ÊÑ*Ï ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÊáß ÇáãÏä ÝäÍä ÇáÔÑßÉ ÇáÇÝÖá ÇáÊì ÊÊæÇÌÏ Ýì ÊÞÏ*ã ÎÏãÉ ÇáÊäÙ*Ý Úáì Çßãá æÌå ÝÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇáÚÏ*Ï ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙ*Ý ÝäÍä áÏ*äÇ ÇÝÖá ÇÓØæá Ýì ßá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙ*Ý æÇáäÙÇÝå ÇáÔÇãáå Ýì ÇáÞÕ*ã
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/09/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÇáÞÕ*ã ÚæÇãá ÇáÌæ Ý* ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈ*É ÇáÓÚæÏ*É ÈÔßá ÚÇã ÔÑßÉ ÚÒá ÈÇáÞÕ*ã ãÊÞáÈÉ æáåÇ ØÈ*ÚÊåÇ ÇáÎÇÕå ÝäÌÏ ÔÏå ÇáÈÑæÏå ÇáÞÇÑÓÉ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2015/06/ÔÑßÉ-ÚÒá-ÇÓØÍ-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÊÓá*ß ãÌÇÑì ÈÇáÞÕ*ã
  Çä ãÚÖáÉ ÇäÓÏÇÏ ÇáãÌÇÑ* æÇäÓÏÇÏ ÇáÕÑÝ ÇáÕÍì ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã ÇßËÑ ãÇ *æÇÌåå Çåá æÓßÇä ÈÇáÞÕ*ã æÎÕæÕÇ Ýì ÝÕá ÇáÔÊÇÁ æáãÇ
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2015/03/ÔÑßÉ-ÊÓá*ß-ãÌÇÑì-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÓÌÇÏ ÈÇáÞÕ*ã ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÛÓ*á ÓÌÇÏ ãæß*Ê ßäÈ ãÌÇáÓ ÈÇáÞÕ*ã ÊÚÊÈÑ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÇáÞÕ*ã ÝÇáÔÑßÉ åì ÇáÊì ÊÚÊÈÑ ÇÝÖá
  [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2016/09/ÇÝÖá-ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÓÌÇÏ-ÈÇáÞÕ*ã.png[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÞÕ*ã åæ ÚÈÇÑÉ Úä ÚÒá ÇÓØÍ ÎÑÓÇä*É ÔÑßÉ ÚÒá Ýæã ÈÇáÞÕ*ã Çæ ÍÊì ßÇäÊ ãÈáØÉ ÚÒá ÇáÝæã åæ ÚÒá ÇáÔäßæ ÇáÇæá æÇáÇæÍÏ ááæÞÇ*É [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/09/ÔÑßÉ-ÚÒá-Ýæã-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  ----------
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÇáÞÕ*ã
  åæ ÙÇåÑÉ ÊÍÏË äÊ*ÌÉ æÌæÏ Îáá Ý* ÇÍÏì ÇáÇãÇßä Ý* ÔÈßÇÊ Çáã*Çå Í*Ë ÊÍÏË ÝÊÍÉ ãÇ ÈÓÈ ÊÇßá ÇÍÏì ÇáÇäÇÈ*È Ý*äÊÌ ÚäåÇ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/08/ÔÑßÉ-ßÔÝ-ÊÓÑÈÇÊ-Çáã*Çå-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  ---------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã ÈÈÑ*ÏÉ ááÎÏãÇÊ ÇáãäÒá*É ÕÑÍ ßÈ*Ñ Ý* ÚÇáã ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ ÇáãäÒá*É ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã ãä ÎáÇá ÝÑ*Þ ãä ÇáÎÈÑÇÁ æ ÇáãÊÎÕÕ*ä Ý* ãßÇÝÍÉ ÇáÍÔÑÇÊ æÇáÂÝÇÊ ÇáÒÑÇÚ*É ÈÇÓÊÎÏÇã ãÈ*ÏÇÊ ÍÔÑ*É äÝÓ ÝÇÚá*É ÞÕæì¡ ááÊÎáÕ ÇáäåÇÆ* ãä ÇáÍÔÑÇÊ æÇáÞÖÇÁ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2015/03/ÔÑßÉ-ãßÇÝÍÉ-ÍÔÑÇÊ-ÈÇáÞÕ*ã-.png[/IMG]
  --
  ÔÑßÉ æÇ*Ê ÔÝØ È*ÇÑÇÊ ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÇáÞÕ*ã
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÈÞ ÈÇáÞÕ*ã

 7. Top | #7

  ????? ?????
  Apr 2018
  ÇááÞÈ
  ÚÖæ ÌÏíÏ
  ãÚÏá ÇáãÔÇÑßÇÊ
  0.20
  ????????
  13
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ÊäÙ*Ý ÈÊÈæß äÍä äÚÑÖ ÚãáÇÆäÇ ÔÑßå ÊäÙ*Ý È*æÊ È*æÊ ÔÞÞ ãäÇÒá Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ ãæß*Ê ãÏÇÑÓ ÎÒÇäÇÊ ãÓÇÈÍ ãÏÇÑÓ ãÓÇÌÏ ÞÕæÑ ÈÊÈæß ÚÒ*Òì ÇáÚã*á ÇáÔÑßÉ Úáì ãäÙÝÇÊ Ì*ÏÉ æ æÞæ*å æ ÊÒ*á ÇáÈÞÚ æÇáÇæÓÇÎ æ Ç*ÖÇ áÏ*åÇ ÝÑ*Þ ÚãáÞ ãäÇÒá Ýáá ßäÈ ÓÌÇÏ [IMG]https://al-ostaaz.com/wp-content/uploads/2017/07/ÔÑßÉ-ÊäÙ*Ý-ÈÊÈæß.jpg[/IMG]
  --------
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÊÈæß ÇáÇÓÊÇÐ ãä ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÊÈæß ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ßÇÝå ÇáããßáÉ áÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÊÚÇãá Ýì Ìã*Ú ÇáããßáÉ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ Çáäãá ÇáÇÈ*Ö ÈÊÈæß ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå
  -----------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÊÈæß

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÊÈæß

  ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÊÈæß ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ ãßÇÝÍÉ ÍÔÑÇÊ ÈÊÈæß
  ---------

  -------
  ÔÑßÉ ÚÒá ÇÓØÍ ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ Ìáì ÈáÇØ ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ÑÔ ãÈ*ÏÇÊ ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ Õ*ÇäÉ ãÓÇÈÍ ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ßÔÝ ÊÓÑÈÇÊ Çáã*Çå ÈÊÈæß
  ÔÑßÉ ãÞÇæáÇÊ ÈÊÈæß
  ÔÑß ãßÇÝÍÉ ÝÆÑÇä ÈÊÈæß

  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÎÈÑ Çä ÇáãßæË Ýì ÇáÈ*Ê Çæ ÇáÈ*Ê åæ ÇßËÑ ãÇ *ÍÊÇÌå ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÈÑ ÈÇáÙåÑÇä ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áäÞá ÇáÇËÇË ÇáÚÝÔ ÈÇáÎÈÑ ÇáÝÑÏ ááÔÚæÑ ÈÇáÑÇÍå æ ÇáÇãÇä ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*å

  ------------------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÌÈ*á ÇáÓáÇã Úá*ßã Úã*á ÔÑßÇÊäÇ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÌÈ*á ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áäÞá ÇáÚÝÔ ÇáÇËÇË ÈÇáÌÈ*á ÇáãÊæÇÖÚ ÌÆÊ áßã Çá*æã ÈÎÏãÉ ÌÏ*Ïå ÊÊÍÏË Úä ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË æ ÚÝÔ ÈÇáÌÈ*á ¡ ÈÎ*Ñ
  [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-äÞá-ÇËÇË-ÈÇáÌÈ*á.png[/IMG]
  ------------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÏãÇã Çä ÇáÚãÇáå ãåãÇ ßÇäÊ Þæ*å æ Úá* ÏÑÌå ßÇÝ*å ãä ÇáÎÈÑå ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÏãÇã Ýåì áÊßÊãá ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áäÞá ÇáÚÝÔ ÇáÇËÇË ÈÇáÏãÇã áÎÈÑÇÊåÇ æ áÊäÓÌã áÞÏÑÇÊåÇ ãÚ ÇÍÏË

  ------------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáãÏ*äå ÇáãäæÑÉ ÈÌÇäÈ ÎÏãÉ äÞá ÇáÚÝÔ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáãÏ*äå ÇáãäæÑÉ æ ÇáÊì ÊÞÏãåÇ ÔÑßÊäÇ ÈÇÝÖá ãÇ áÏ*åÇ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáãÏ*äå ÇáãäæÑÉ ãä ÎÈÑÇÊ ÇáÇ ÇääÇ [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-äÞá-ÚÝÔ-ÈÇáãÏ*äå-ÇáãäæÑÉ.jpg[/IMG]
  ------------------

  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÎÑÌ
  ----------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇÈåÇ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇÈåÇ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇÈåÇ ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÝÖá Ýì ßÇÝå ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì äÞá ÇáÇËÇË ÇáÚÝÔ ÈÇáããßáÉ ÇáÚÑÈ*å ÇáÓÚæÏ*å ÇáÔÑßÉ åì
  ----------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÎã*Ó ãÔ*Ø áã *ÚÏ ÞÑÇÑ äÞá ÇáÇËÇË ãä ãæÖÚ áÇÎÑ ÞÑÇÑ ÞÇÓ* ßãÇ ßÇä *ÊÓã Ý* ÇáÓÇÈÞ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÎã*Ó ãÔ*Ø ÇÐÇ Çäß Úã*áäÇ ÇáÚÒ*Ò áã ÊÚÏ ÈãÝÑÏß ÇáÇä Èá ÇÕÈÍ ÈÇãßÇäß https://al-ostaaz.com/movers/wp-cont...-ãÔ*Ø.png
  ------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáØÇÆÝ ÃåáÇ æ ÓåáÇ Èß ÚÒ*Òì Úã*áäÇ Ýì ÔÑßÊß ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ áÎÏãÉ äÞá ÇáÚÝÔ áÏ*äÇ ÎÈÑå ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáØÇÆÝ ãÊØæÑå Ýì ÎÏãÇÊ äÞá ÇáÚÝÔ ÈÇáØÇÆÝ ÇáÓßäì æ https://al-ostaaz.com/movers/wp-cont...áØÇÆÝ.png
  ------------

  ------------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÞÕ*ã ÊÚÊÈÑ ãÔÇßá [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/ÔÑßÉ-äÞá-ÇËÇË-ÈÇáÞÕ*ã/[/IMG]ãä ÇßËÑ ÇáãÔßáÇÊ ÇáÊì *æÇÌåÇ ÚãáÇÁäÇ ÇáßÑÇã ÇËäÇÁ ÇáÞ*Çã ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÞÕ*ã ÈÇÚãÇá ÇáäÞá æÇáÝß æÇáÊÑß*È æÇáÊÚÑÖ Çáì ãÔÇßá ÇáÇËÇË [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-äÞá-ÇËÇË-ÈÇáÞÕ*ã.jpg[/IMG]
  -------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÑ*ÇÖ Ýì ÔÑßå ÇáÇÓÊÇÐ ÓæÇÁ ßäÇ ãÏ*Ñ**ä Çæ Ýä**ä ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑ*ÇÖ Çæ ãÔÑÝ**ä ÝÇääÇ äÊÎÐ “ ÇáÇãÇäå ” ÔÚÇÑÇ áäÇ Ýì ÚãáäÇ æ Ðáß Ýì ÊäÝ*Ð ÎÏãÇÊäÇ ÇáãÎÊáÝå áÚãáÇÆäÇ ÇáßÑÇã äÍÑÕ Ýì ÔÑßå ÇáÇÓÊÇÐ Úá* ÊÞÏ*ã [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-äÞá-ÚÝÔ-ÈÇáÑ*ÇÖ-.jpg[/IMG]
  ------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÎÑÌ ÇáÇÓÊÇÐ ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÑÌ áÇ *ÊæÌÏ åäÇß ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÑÌ æÇÍÏå ÝÞØ Èá *æÌÏ ßË*Ñ ãä ÔÑßÇÊ áäÞá ÇáÚÝÔ ÈÇáÎÑÌ ÝÃä
  -----------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÌÏÉ ÊÚÊÈÑ ÔÑßÇÊäÇ ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÌÏÉ ãÚ ÇáÝß æÇáÊÑß*È ÝäÍä ÔÑßÉ áäÞá ÚÝÔ ÈÌÏå áæ ÚäÏß ãÔßáå ÇáãÚ äÞá ÇáÚÝÔ ÈÌÏå áæ ÚÇæÒ ÊÍæá ãä ÔÞå áÔÞå ÇÎÑ*
  ---------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈãßÉ

  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈãßÉ Çä ÔÑßÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÈÌÏÉ áäÞá ÇáÚÝÔ ÈãßÉ ÇáãßÑãå áÏ*åÇ ÝÑ*Þ ÖÎã ÌÏ ãä ÇáÚãÇáå ÇáÝáÈ*ä*å ÇáãÊÎÕÕå æ ÇáÝä**ä

  ------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÊÈæß ÚÒ*Òì ÇáÚã*á ÃÐÇ ßäÊ áÊÈÍË Úä ÇáÑÇÍÉ æ ÇáÇãÇä ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÊÈæß Ýì äÞá ÚÝÔ Ýßä ãÚäÇ ãÚ ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÊÈæß áäÒ*Í Úä ÃßÊÇÝß ßá ãÓÆæá*ÇÊ ãÊÚáÞÉ ÈÇáÎÏãÇÊ ÇáÊ*
  https://al-ostaaz.com/movers/wp-cont...ÈÊÈæß.jpg
  -------------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÞØ*Ý ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá ÇáßæÇÏÑ ÇáÊì ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*É áäÞá ÇáÇËÇË ÇáÚÝÔ ÈÇáÞØ*Ý ÊÚãá Ýì ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÚÝÔ ÈÇáÞØ*Ý ÇáÔÑßÉ áÏ*åÇ ÇÝÖá [IMG]https://al-ostaaz.com/movers/wp-content/uploads/2018/01/ÔÑßÉ-äÞá-ÇËÇË-ÈÇáÞØ*Ý.png[/IMG]
  --------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÇÍÓÇÁ

  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÇÍÓÇÁ áã *ÚÏ ÞÑÇÑ äÞá ÇáÇËÇË ãä ãÞÑ áÇÎÑ ÞÑÇÑ ÞÇÓ* ßãÇ ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæáÉ áäÞá ÇáÇËÇË ÇáÚÝÔ ÈÇáÇÍÓÇÁ ßÇä *ÊÓã Ý* ÇáÓÇÈÞ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÇÍÓÇÁ ÅÐÇ Çäß Úã*áäÇ

  --------------
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÎÈÑ Çä ÇáãßæË Ýì ÇáÈ*Ê Çæ ÇáÈ*Ê åæ ÇßËÑ ãÇ *ÍÊÇÌå ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÎÈÑ ÈÇáÙåÑÇä ÔÑßÉ ÇáãËÇá*É ÇáÏæá*å áäÞá ÇáÇËÇË ÇáÚÝÔ ÈÇáÎÈÑ ÇáÝÑÏ ááÔÚæÑ ÈÇáÑÇÍå æ ÇáÇãÇä ÇáÔÑßÉ ÇáãËÇá*å

  ------
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÈÞ*Þ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÚäß
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÓ*åÇÊ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈäÇáÚ*Ñ*å
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË È*äÈÚ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÈÇÍå
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÈ*Ôå
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈäÌÑÇä
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáÇÍÓÇÁ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáÌÈ*á
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáÎÑÌ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÊÈæß
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáÎÈÑ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáÏãÇã
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ãßå
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÇáãÏ*äå ÇáãäæÑÉ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì *äÈÚ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ãä ÇáÑ*ÇÖ Çáì ÌÏÉ
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈãÍÇ*á ÚÓ*Ñ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÍÝÑ ÇáÈÇØä
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÍÇÆá
  ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÖÈÇÁ
  ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÈÑ*ÏÉ

????? ???????

 • ?? ?????? ????? ?????? ????
 • ?? ?????? ???? ??? ??????
 • ?? ?????? ????? ????
 • ?? ?????? ????? ???????
 •  
ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ
íãßä ÇáÇÊÕÇá ÈäÇ Úä ØÑíÞ ÇáæÓÇÆá ÇáãßÊæÈÉ ÈÇáÇÓÝá
Email : info@alamelgawda.com
Email : info@altaknyia.com
Mobile : 002-01060760702
Mobile : 002-01020346433
ÌãíÚ ãÇ íäÔÑ Ýì ÇáãäÊÏì áÇ íÚÈÑ ÈÇáÖÑæÑÉ Úä ÑÃì ÇáÞÇÆãíä Úáíå æÇäãÇ íÚÈÑ Úä æÌåÉ äÙÑ ßÇÊÈå ÝÞØ